Besluitenlijst raadsvergadering 15 maart 2012


Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 15 maart 2012

Aanwezig:

voorzitter               W.C.Doorn-van der Houwen
griffier                   J.A.G.Huijs
leden                    P.M.Kremers 
                              R.F.A. van Schaijk 
                              G.L.J.Werring
                              H.W. van den Broek
                              J.W.A. Pijnappels
                              C.W.M. Zwaans 
                              S.Reitsma
                              C.A.M. Dirks
                              M.M.M.J. de Klein
                              R.W.M. Böhmer
                              M.M.J.Jeurissen
                              N.J.P. Egtberts
                              P.H.G.J.M. Jonkergouw
                              B.A.Maathuis
overige
aanwezigen        J.A.J. Lenssen(secretaris)
                               P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                              H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                              H.L.J.M. van Dongen (wethouder)


Afwezig:               M.T.G. van Gerwen

(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bericht van verhindering van mevrouw Van Gerwen.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Werring wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 januari 2012
De vermelde Besluitenlijst wordt ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Ad a:
►Wethouder Raaijmakers geeft met betrekking tot stuk “h” (brief college aan raad mbt onderhoud Festilent) aan dat het onderzoek over onderhoud gebouwen nagenoeg is afgerond, en dat hij vóór de volgende raadsvergadering een gesprek gevoerd zal hebben met Festilent.
►Wethouder Raaijmakers geeft mbt stuk “v” (concept-kadernota 2013 Regiotaxi Noordoost Brabant) aan dat het leerlingenvervoer eruit gehaald is, dat het leerlingenvervoer is aanbesteed, en dat hij daar binnenkort op terug komt.
In de concept-kadernota 2013 wordt, zo geeft de heer Jonkergouw aan, ook aandacht besteed aan De Kanteling en een mogelijke rol daarin voor de Regiotaxi. Wethouder Raaijmakers zal e.e.a. nakijken, en als daar aanleiding toe is komt hij daarop terug.
De ingekomen stukken worden (in dit stadium) voor kennisgeving aangenomen.
Ad b:
►De heer Van Den Broek heeft als dringende vraag om op de “actuele lijst afspraken en toezeggingen VV en RV” bij de nummers 411 t/m 414 (hebben betrekking op afspraken/ toezeggingen RV 15 december 2011) het onderdeel “stand van zaken” in te vullen. De voorzitter zegt toe dat e.e.a. wordt uitgezocht en dat de lijst daarop zal worden aangevuld, met vermelding van data.
Ad c:
Er zijn geen dringende mededelingen van het college

7. Raadsvoorstel mbt bestemmingsplan Reek Zuid
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van het bestemmingsplan Reek Zuid 2011, van het beeldkwaliteitsplan Woonwerkgebied Reek Zuid 2011, en van de grondexploitatie.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
Tijdens de behandeling van het agendapunt wordt door de RPP het volgende amendement ingediend:

“(Amendement van RPP m.b.t. bestemmingsplan Reek Zuid)

De raad van de gemeente Landerd

Gelezen het voorstel van het college met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan Reek Zuid (ag 7);

Gelet op de tijdens de vergadering gehouden discussie, specifiek waar het gaat om het in aangehecht stuk beschrevene;

BESLUIT:

In te stemmen met het voorstel van het college, met dien verstande dat tevens wordt besloten:
9. Er moet haast gemaakt worden met een actiever wervingsbeleid, dit in het kader van leefbaarheid en stimulering van het bedrijfsleven en woningbouw
10. De beeldkwaliteit van de entree van Reek Zuid moet veel beter. In dat verband dient het college te onderzoeken om de aldaar aanwezige kavel met bewoonde 2 onder 1 kap-woning te kopen, en vervolgens de beide 2 onder 1 kap woningen te slopen. Dit onderzoek moet bestaan uit ruimtelijke argumenten, verkavelingsplan, optimalisatie, infrastructurele mogelijkheden, verkoopbaarheid van overige entree kavels, financiële gevolgen en een te maken beeld kwaliteit voor en na sloop. Het onderzoeksrapport dient voorgelegd te worden aan de raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 15 maart 2012.

Fractie RPP”

►Het amendement van RPP wordt door wethouder Van Dongen overgenomen, de wethouder zegt toe het gevraagde onderzoek te zullen houden en komt daarmee terug naar de raad.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggend voorstel van het college.

8. Kredietvoorstel herinrichting Zeeland Zuid-West
Voor het gebied Zeeland Zuid-West, grofweg begrensd door Kerkstraat, Kapelweg, Bergmaas, Van Kilsdonkplein en Oude Molenstraat is een integraal herinrichtingsplan opgesteld. Het college vraag de raad het voor uitvoering benodigd krediet, zijnde €1.280.000,- beschikbaar te stellen.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
Tijdens de behandeling van het agendapunt wordt door de RPP het volgende amendement ingediend:
“(Amendement van RPP m.b.t. kredietvoorstel herinrichting Zeeland zuid-west)

De raad van de gemeente Landerd

Gelezen het voorstel van het college met betrekking tot kredietvotering herinrichting Zeeland zuid-west (ag 8);

op de tijdens de vergadering gehouden discussie, specifiek waar het gaat om het in aangehecht stuk beschrevene;

BESLUIT:

In te stemmen met het voorstel van het college met dien verstande dat de bushalte bij de afslag Hemelrijk + bushalte t.h.v. Hof van Selant vervalt en er een nieuwe halte wordt geplaatst tussen Hof van Selant en de afslag Hemelrijk

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 15 maart 2012.


Fractie RPP”

Het amendement wordt in stemming gebracht.
Voor het amendement stemmen de raadsleden Werring, Van den Broek en Egtberts, tegen het amendement stemmen de raadsleden Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw, Reitsma, Dirks, De Klein, Böhmer, Van Schaijk en Pijnappels, zodat het amendement met 3 stemmen voor en 11 stemmen tegen is verworpen.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

9. Raadsvoorstel mbt subsidieverlening Landerdse Omroepstichting (LOS), eenmalig en structureel
Dit voorstel heeft betrekking op extra subsidiering van de LOS ivm digitalisering van de uitzendingen.
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester

De heer Egtberts wijst erop dat de gemeente €2500,- minder geeft dan de LOS vraagt. Hij vraagt zich af als het de LOS niet lukt om contracten binnen te slepen, wat we er dan mee moeten. De voorzitter geeft aan dat ze niet begrepen heeft dat de LOS erg in de problemen komt doordat de gemeente gezegd heeft 50%, ze zegt toe dat als het anders is het college daarop terug komt bij de kadernota.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

10. Raadsvoorstel mbt notitie Invoering Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie gemeente Landerd
Deze notitie bevat een samenvatting van de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet Oke) en geeft de consequenties van de wet voor de gemeente Landerd weer. De Wet Oke is ingevoerd om er voor te kunnen zorgen dat ieder kind zoveel mogelijk met gelijke kansen in het basisonderwijs kan starten. De Wet Oke beoogt een harmonisatie tussen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en een verbetering van de voorschoolse educatie.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers.

De heer Pijnappels dient tijdens de behandeling van het agendapunt het volgende amendement in:

”Amendement
De gemeenteraad van Landerd, bijeen op dondersdag 15 maart 2012,

stelt agendapunt 10, de notitie ‘invoering Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie gemeente Landerd’ vast met dien verstande dat:

-punt 4.2.3 en Hoofdstuk 7, alwaar sprake is van doelgroepkinderen, tekstueel aangepast worden in die zin dat er geen maximum aantal doelgroepkinderen wordt vastgesteld.

Progressief Landerd

15 maart 2012”

In de notitie is aangegeven dat er maximaal 20 doelgroepkinderen VVE per jaar kunnen worden geplaatst. Het amendement wordt niet in stemming gebracht omdat wethouder Raaijmakers op instigatie van de heer Pijnappels reeds aangeeft dat het maximum uit de notitie wordt gehaald. De raad is unaniem akkoord met het aldus aangepaste voorliggende voorstel.

11. Raadsvoorstel mbt aanpassing tarieventabel Kinderopvang
In verband met veranderingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen dient de Legesverordening en bijbehorende tarieventabel te worden aangepast. Daarop heeft dit voorstel betrekking.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

12. Raadsvoorstel mbt vaststelling Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Landerd 2012
In 2003 is de Gedragscode bestuurlijke integriteit vastgesteld. De gedragscode heeft betrekking op de gedragingen van alle politieke ambtsdragers van de gemeente Landerd, te weten de burgemeester, de wethouders en de raadsleden. Het doel van de gedragscode is het bieden van een hulpmiddel aan politiek ambtsdragers bij het inhoud geven aan integer handelen en gedrag. De gedragscode vormt een beoordelingskader bij vragen, twijfels en discussies.
Thans wordt een geactualiseerde versie van de gedragscode ter vaststelling aangeboden.
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

13. Behandeling verzoek van wethouder Tindemans om ontheffing van het in de Gemeentewet voor wethouders opgenomen vereiste van ingezetenschap
Op grond van artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet kan de raad voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het voor wethouders opgenomen vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen telkens met een periode van maximaal een jaar worden verlengd. Daarop heeft dit voorstel betrekking.
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

14. Raadsvoorstel mbt 14e serie wijzigingen van de Bouwverordening
In verband met de aanstaande inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit is het nodig de Bouwverordening aan te passen. Daarop heeft dit voorstel betrekking.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.55 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,            de voorzitter,

J.A.G. Huijs          W.C. Doorn-van der Houwen