Besluitenlijst raadsvergadering 13 december 2012

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 13 december 2012

Aanwezig
:

voorzitter         W.C.Doorn-van der Houwen
griffier             J.A.G.Huijs
leden              P.M.Kremers 
                        R.F.A. van Schaijk
                        G.L.J.Werring
                        H.W. van den Broek
                        J.W.A. Pijnappels
                       C.W.M. Zwaans
                       C.A.M. Dirks
                       M.M.M.J. de Klein
                       R.W.M. Böhmer
                       M.M.J.Jeurissen
                       P.H.G.J.M. Jonkergouw
                       B.A.Maathuis
                       A.W.M. de Louw
overige
aanwezigen C.Remmen (locosecretaris)
                       P.L.M. Raaijmakers (wethouder) 
                       H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                       H.L.J.M. van Dongen (wethouder)

Afwezig:        J.A.J. Lenssen(secretaris)
                       S.Reitsma
                       N.J.P. Egtberts


(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “► teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Achtereenvolgens maken de heren Versteeg en Kuipers gebruik van het spreekrecht voor het publiek. Zij spreken over het Kindcentrum Zeeland

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Dirks wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De voorzitter stelt voor de agenda gewijzigd vast te stellen in die zin dat als agendapunt 13A wordt toegevoegd: “Dekkingsvoorstel exploitatietekort kindcentrum “ en als agendapunt 13B: “Afscheid raadslid R. van Schaijk”.
De heer Kremers, die tevens penningmeester van muziekvereniging Zeelandia is, heeft aangegeven niet deel te zullen nemen aan de discussie en de stemming bij agendapunt 13A, zulks om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
►Wethouder Van Dongen zegt tijdens de behandeling van dit agendapunt toe dat de raad zsm in kennis wordt gesteld van de afgelopen maandag ontvangen uitspraak van de Raad van State mbt de kwestie gemeente Landerd/Van Tiel.
Na de discussie wordt het voorstel om de agenda gewijzigd vast te stellen hoofdelijk in stemming gebracht.
Voor het voorstel stemmen de raadsleden Dirks, De Klein, Böhmer, Van Schaijk, Pijnappels, Jeurissen, Maathuis Zwaans, Kremers en Jonkergouw, tegen het voorstel stemmen de raadsleden De Louw, Werring en Van den Broek, zodat het voorstel tot gewijzigde vaststelling van de agenda met 10 stemmen voor en 3 stemmen tegen is aangenomen.

5. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012.
De besluitenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat exact gezegd is.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Ad a: de ingekomen stukken vermeld onder “a t/m dd” worden (in dit stadium), met inachtneming van onderstaande toezeggingen, voor kennisgeving aangenomen. Mbt stuk “ee” wordt besloten de Rekenkamercommissie Landerd mede te delen dat de raad op dit moment geen behoefte heeft aan een onderzoek mbt begrotingscyclus, en als suggestie meegeeft een onderzoek te doen naar de reserves en voorzieningen, met daarbij de vraag of het een goed geformuleerd beleid is en of het transparant en correct wordt toegepast.
Tijdens de behandeling van dit agendapunt zijn de volgende bestuurlijke toezeggingen gedaan:
►Wethouder Raaijmakers zegt mbt ingekomen stuk “k” (rapportage “Brabants gemeentelijk dementiebeleid anno 2012 in beeld” van Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie) toe dat het rapport alsnog bij de griffier ter inzage wordt gelegd.
►Wethouder Raaijmakers zegt mbt ingekomen stuk “p” (overzicht Sociale Zaken Wmo derde kwartaal 2012), onderdeel vervoer en de hulp bij de huishouding toe dat eind eerste kwartaal 2013 een analyse wordt gemaakt en aan de raad wordt voorgelegd.
►De voorzitter zegt mbt ingekomen stuk “y” (kopie conceptrapportage onderzoek Rekenkamercommissie Landerd mbt Handhavingsbeleid gemeente Landerd) toe dat zodra het definitieve rapport van de Rekenkamercommissie Landerd binnen is in het presidium aan de orde komt of het al dan niet geagendeerd moet worden voor een Voorbereidende Vergadering.
►Wethouder Van Dongen zegt mbt de woningbouwopgave, de in dat kader door het college gestuurde brieven, en de op 10 januari 2013 te houden RRO-vergadering toe op e.e.a. (onder andere de afweging van mogelijke financiële consequenties) bij de raad terug te komen.
Ad b: De heer Van den Broek heeft n.a.v. de antwoorden op de vragen van de RPP mbt het opleggen van een dwangsom aan de eigenaar van de Witte Molen in Reek enkele opmerkingen en verzoekt wethouder Tindemans om een actievere rol te vervullen. De wethouder reageert op de opmerkingen en het verzoek en legt daarbij uit wat zij heeft gedaan.
Ad c: Het college heeft geen dringende mededelingen.

7. Voorstel prijsverlaging “grote kavels” gemeente Landerd
Dit voorstel heeft betrekking op de verlaging van de verkoopprijs van een vijftal grote kavels in de plannen Vensteeg en Achter Oventje, beide te Zeeland.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen.
Tijdens de behandeling van dit agendapunt wordt de volgende motie ingediend.

“(motie van RPP m.b.t. voorstel “prijsverlaging “grote kavels”gemeente Landerd (ag 7)

De raad van de gemeente Landerd, in vergadering bijeen op 13 december 2012

Gehoord de discussie over de inzet van middelen, te weten ca €350.000,- ,in relatie tot de verkoop van vijf grote percelen, gelegen aan Vensteeg en Achter Oventje;

Overwegende dat voor een dergelijk bedrag ca 30 woningen aan de onderkant van de markt kunnen worden gebouwd;

Draagt het college op om, met inachtneming van de gehouden discussie, met een dusdanig ander voorstel te komen, dat meer effect wordt gehaald uit het bedrag dat het college bereid is in te zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie RPP”
►Wethouder Van Dongen geeft aan dat reeds eerder over maatregelen voor stimulering van de woningmarkt gesproken is, en dat bij die gelegenheid is afgesproken dat het college met een nadere uitwerking komt. De wethouder zegt toe dat daarbij ook de stimulering van de onderkant van de markt betrokken zal worden.
De motie van de RPP wordt in stemming gebracht. (De heer Van Schaijk is tijdens de stemming niet aanwezig).Voor de motie stemmen de raadsleden De Louw, Werring en Van den Broek, tegen de motie stemmen de raadsleden Dirks, De Klein, Böhmer, Pijnappels, Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers en Jonkergouw, zodat de motie met 3 stemmen voor en 9 stemmen tegen is verworpen.
Vervolgens stelt de voorzitter vast (De heer Van Schaijk is op dat moment weer aanwezig) dat de raad, met uitzondering van de drie aanwezige leden van de fractie RPP, instemt met het voorstel van het college.

8. Wijziging diverse verordeningen
De wet afschaffing huishoudinkomenstoets is in werking getreden. Als gevolg daarvan dient een aantal eerder dit jaar door de raad vastgestelde verordeningen gewijzigd en opnieuw vastgesteld te worden. Daarop heeft dit voorstel betrekking.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

9. Belastingmaatregelen per 1 januari 2013
Onlangs is de Programmabegroting 2013 vastgesteld. Het voorliggend voorstel heeft betrekking op de in dat verband benodigde belastingmaatregelen.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
Op voorhand geeft de voorzitter aan dat er mbt de OZB een gewijzigd voorstel voor ligt.
De raad is akkoord met het voorliggende voorstel van het college met dien verstande dat de drie aanwezige leden van de fractie RPP tegen het voorstel zijn voor zover het het onderdeel OZB betreft. Naar aanleiding van gemaakte opmerkingen over het tijdig aanleveren van goede vergaderstukken geeft de voorzitter aan dat dat uitgangspunt van het college is.

10. 2e burap 2012
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de 2e bestuursrapportage (2e burap). In de 2e burap informeert het college de raad over de uitvoering van de beleidsvoornemen zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2012.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans ►
Wethouder Van Dongen zegt mbt de post “juridische ondersteuning bouw- en woningtoezicht” toe om vergoeding van de gemaakte kosten van inschakeling van de landsadvocaat aangaande de kwestie geitenstal, kosten waar de provincie mede debet aan is, aan de provincie voor te leggen.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel

11. Notitie Reserves en Voorzieningen 2012 en de Financiële verordening gemeente Landerd 2012
De raad heeft in 2008 de Notitie Reserves en Voorzieningen en de Financiële verordening gemeente Landerd 2008 vastgesteld.
Dit voorstel heeft betrekking op aanpassing van beide stukken.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
Tijdens de behandeling van dit voorstel is de vergadering op verzoek van de heer Böhmer voor korte tijd geschorst.
De raad besluit vervolgens het voorstel aan te houden, en eerst in een Voorbereidende Vergadering te bespreken, en vervolgens naar de raad door te geleiden.

12. Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen
Periodiek wordt het Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen (MJOP) herzien. Daarop heeft dit voorstel betrekking.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
De voorzitter geeft aan dat er een aangepaste versie van het voorstel voor ligt.
►Tijdens de behandeling van het aangepaste voorstel zegt wethouder Tindemans toe de raad een inkijkje te zullen geven in wat de in het verleden aangebrachte voorzieningen mbt duurzaamheid in bv sporthallen opgeleverd hebben.
De raad is akkoord met het voorliggende voorstel met dien verstande dat de drie aanwezige leden van de fractie RPP niet akkoord gaan met het opnemen van een bedrag voor het kindcentrum in het meerjarenonderhoudsprogramma.

13. Aanbieding en vaststelling milieuprogramma 2013
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van het milieuprogramma 2013. In het programma is per onderdeel aangegeven wat de activiteiten in 2013 zijn.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel

13A. (toegevoegd) Dekkingsvoorstel exploitatietekort kindcentrum
In dit voorstel stelt het college de raad voor in te stemmen met het dekkingsvoorstel exploitatietekort kindcentrum Zeeland.
De heer Kremers heeft bij agendapunt 4 al aangegeven niet mee te zullen praten en stemmen bij dit agendapunt, zulks vanwege zijn bestuursfunctie bij muziekvereniging Zeelandia.
Na de behandeling van het voorstel concludeert de voorzitter dat de raad instemt met het voorstel, met dien verstande dat de drie aanwezige leden van de fractie RPP tegen het voorstel zijn. De heren De Kelin en Werring leggen namens hun onderscheidenlijke fracties een stemverklaring af.

13B. (toegevoegd) Afscheid raadslid R. van Schaijk
Thans wordt afscheid genomen van raadslid R. van Schaijk. De heer Van Schaijk heeft op 12 december 2012 zijn ontslagbrief bij de voorzitter van de raad ingediend en daarbij aangegeven heden afscheid te willen nemen. Het ontslag van de heer Van Schaijk gaat formeel in zodra zijn opvolger is toegelaten tot de raad en bovendien beëdigd.
Na de afscheidsrede van de heer Van Schaijk spreken achtereenvolgens de heren Böhmer (fractievoorzitter Progressief Landerd), Maathuis (fractievoorzitter DS97) en de voorzitter de heer Van Schaijk in lovende bewoordingen toe. De voorzitter onderstreept haar namens de raad uitgesproken woorden met bloemen en een envelop met inhoud. De heer van Schaijk maakt geen gebruik van de mogelijkheid om aansluitend aan de raadsvergadering met een hapje en een drankje in de raadszaal persoonlijk afscheid te nemen, het heeft in dat verband allen uitgenodigd voor een hapje en drankje in een horecagelegenheid “aan de overkant”.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,                de voorzitter,

J.A.G. Huijs             W.C. Doorn-van der Houwen