Besluitenlijst besloten raadsvergadering 20 juni 2012

Besluitenlijst besloten raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 20 juni 2012

Aanwezig:

voorzitter                     W.C.Doorn-van der Houwen
griffier                         J.A.G.Huijs
leden                          P.M.Kremers
                                    R.F.A. van Schaijk
                                    G.L.J.Werring
                                    H.W. van den Broek
                                    J.W.A. Pijnappels
                                    C.W.M. Zwaans
                                    S.Reitsma
                                    C.A.M. Dirks
                                    M.M.M.J. de Klein
                                    R.W.M. Böhmer
                                    M.M.J.Jeurissen
                                    P.H.G.J.M. Jonkergouw 
                                    B.A.Maathuis
                                    A.W.M. de Louw
overige
aanwezigen              J.A.J. Lenssen(secretaris)
                                    P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                                    H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                                    H.L.J.M. van Dongen (wethouder)

Afwezig: N.J.P. Egtberts


(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. Sluiten deuren (artikel 23, lid 2 Gemeentewet)
De deuren worden gesloten omdat de voorzitter het nodig oordeelt.

3. Beslissing of met gesloten deuren wordt vergaderd (artikel 23, lid 3 Gemeentewet)
De voorzitter zet uiteen waarom ze het nodig oordeelt dat met gesloten deuren wordt vergaderd.
De raad besluit unaniem dat met gesloten deuren wordt vergaderd.

4. Nemen voorbereidingsbesluit Buitengebied
Het aangehechte raadsvoorstel wordt uitgereikt, en de bijbehorende tekening wordt getoond.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel, en als zodanig ook met het opleggen van geheimhouding ex artikel 25, lid 1 Gemeentewet juncto artikel 44 van het reglement van Orde tot het moment waarop het voorbereidingsbesluit in werking treedt, in casu 22 juni 2012 .

5. Opleggen geheimhouding (art 25, lid 1 Gemeentewet juncto artikel 44 van het Reglement van Orde )
De raad heeft hiertoe reeds bij agendapunt 4 besloten.

6. Beslissing over openbaarmaking besluitenlijst besloten raadsvergadering (artikel 23, lid 4 Gemeentewet en artikel 43 van het Reglement van Orde)
Gelet op artikel 23, lid 4 van de Gemeentewet, en in afwijking van artikel 43 van het Reglement van Orde, wordt unaniem besloten dat de conceptbesluitenlijst (+ het geluidbestand) van deze besloten vergadering vanaf het moment waarop de geheimhouding vervalt (22 juni 2012) openbaar is, en dat de formele vaststelling van de besluitenlijst in de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats vindt.

De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,             de voorzitter,

J.A.G. Huijs          W.C. Doorn-van der Houwen