Besluitenlijst besloten raadsvergadering 18 september 2013

Besluitenlijst besloten raadsvergadering gemeente Landerd
d.d.  18 september 2013

Aanwezig:

voorzitter M.C. Bakermans

griffier  J.A.G.Huijs

leden  
H.W. van den Broek
J.W.A. Pijnappels
C.W.M. Zwaans
C.A.M. Dirks
M.M.M.J. de Klein
R.W.M. Böhmer
B.A.Maathuis
A.W.M. de Louw
A.M.H. Wieland (afwezig v.a. 22.45 uur)
G.L.J.Werring
P.H.G.J.M. Jonkergouw
P.M.Kremers
N.J.P. Egtberts
M.M.J.Jeurissen

overige
aanwezigen

P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
H.L.J.M. van Dongen (wethouder)
J.A.J. Lenssen (secretaris)

Afwezig:  
S.Reitsma
        
(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “  â–ºteken”  in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent aansluitend aan de openbare raadsvergadering op de gebruikelijke wijze de besloten raadsvergadering.

2. Sluiten deuren (artikel 23, lid 2 Gemeentewet)
De deuren worden gesloten omdat de voorzitter het nodig oordeelt.

3. Beslissing of met gesloten deuren wordt vergaderd (artikel 23, lid 3 Gemeentewet)
De griffier deelt de agenda voor deze vergadering uit en de voorzitter zet uiteen waarom hij het nodig oordeelt dat met gesloten deuren wordt vergaderd.
De raad besluit unaniem dat met gesloten deuren wordt vergaderd.

4. Nemen aanhoudingsbesluit ex artikel 7 Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)
Het aangehechte raadsvoorstel wordt uitgereikt.
Na een korte uiteenzetting door wethouder Van Dongen wordt een leespauze ingelast.
(De heer Wieland verlaat tijdens de leespauze, vanwege ziekte, de vergadering; de voorzitter wijst hem op de geheimhouding).
Na de leespauze beantwoordt wethouder Van Dongen de bij de raadsleden levende vragen.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel
                                
5. Opleggen geheimhouding (art 25, lid 1 Gemeentewet juncto artikel 44 van het Reglement van Orde )
De raad besluit tot het opleggen van geheimhouding ex artikel 25, lid 1 Gemeentewet juncto artikel 44 van het reglement van Orde tot het moment waarop het aanhoudingsbesluit in werking treedt, in casu 25 september 2013.

6. Beslissing over openbaarmaking besluitenlijst besloten raadsvergadering (artikel 23, lid 4 Gemeentewet en artikel 43 van het Reglement van Orde) 
Gelet op artikel 23, lid 4 van de Gemeentewet, en in afwijking van artikel 43 van het Reglement van Orde, wordt unaniem besloten dat de conceptbesluitenlijst (+ het geluidbestand) van deze besloten vergadering vanaf het moment waarop de geheimhouding vervalt (25 september 2013) openbaar is, en dat de formele vaststelling van de besluitenlijst in de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats vindt.  

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,              de voorzitter,


J.A.G. Huijs           M.C. Bakermans