Afsprakenlijst Voorbereidende Vergaderring 4 december 2012

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 4 december 2012

aanwezig
:

voorzitter              W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                   J.A.G. Huijs

raadsleden         H.v.d. Broek (ag 2,3)
                              P.Kremers (ag 2,3)
                              M.Jeurissen (ag 2,3)
                              M. de Klein (ag, 2,3

overige
aanwezigen        H. van Dongen (wethouder, ag 2,3)
                              C. Remmen (loco-secretaris) 
                              P. van Mil (afd Ruimte, ag 2)
                              Y de Graaf (hfd afd Ruimte, ag 2,3) 
                              M.Maas (afd Ruimte, ag 3)
                              J.Stohr (BRO, ag 2)
gasten
fracties                M.Böhmer (gast Progressief Landerd, ag 2,3)
                             R.Werring (gast RPP, ag 2,3)
                             B.Maathuis (DS97, ag 2 )
                             K.Zwaans (DS97, ag 3)
                             S.Reitsma (gast CDA, ag 2,3)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. (informerend/opiniërend) structuurvisie Landerd
Na een korte presentatie door BRO wordt gepoogd inzicht te krijgen in de wensen en verwachtingen van de raad t.a.v. de structuurvisie
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn)alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, Wethouder Van Dongen).
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (15 minuten) door BRO.
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 90 minuten uitgetrokken
Na de opening door de voorzitter krijgt allereerst de heer Willems gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens legt wethouder Van Dongen uit dat voor een wat andere opzet wordt gekozen dan in de agenda staat aangegeven. In dat kader verzorgt de heer Stohr van BRO een presentatie aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Tijdens de behandeling van dit agendapunt formuleert de voorzitter de volgende conclusies aan de hand van de gehouden discussies:
1. medewerking verlenen aan agrarische ontwikkelingen?
Conclusie:in de door de raad vastgestelde strategische visie staat al het een en ander mbt dit onderdeel, en aan de hand van de discussies die nu gevoerd worden nav het nieuwe bestemmingsplan komen ook beleidsnotities die ook uitgangspunten kunnen leveren voor de structuurvisie.
2. medewerking verlenen aan toeristisch/recreatieve ontwikkelingen?
Conclusie:de suggestie om e.e.a. via beleidsplannen te regelen wordt ondersteund vanuit de Voorbereidende Vergadering.
3. verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke voorzieningen?
Conclusie: Het gaat in deze o.a. over de vraag wat centraal staat, het door de gemeente beschikbaar stellen van gebouwen, zoals dorpshuizen en andere accommodaties, voor maatschappelijke functies, óf het beschikbaar stellen van middelen voor het uitoefenen van de maatschappelijke functie, los van gebouwen. Het gaat in het kader van de structuurvisie om al dan niet heroriëntatie van gebouwen, de leefbaarheid in de kern etc.. BRO heeft tijdens de behandeling van dit punt voldoende input gekregen om in de structuurvisie een eerste opening op te nemen.
4. borgen van ruimtelijke kwaliteit
Conclusie: Het aanscherpen van ruimtelijke kwaliteit is een goede zaak, en duurzaamheid is daarbij belangrijk. Tijdens de behandeling van dit punt heeft BRO de nodige input gekregen. BRO geeft als afronding de overweging mee om na te denken over de vraag : wat zou er in de ogen van de raad in het buitengebied moeten gebeuren om in de toekomst trotst op te zijn in het buitengebied van Landerd? De voorzitter geeft in dat verband aan dat die vraag aan de orde komt aan de hand van het stuk dat BRO gaat maken.
5. kostenverhaal
Conclusie: kennis wordt genomen van het wel en wee van het kostenverhaal.

Bij haar afsluiting geeft de voorzitter aan dat e.e.a. in april 2013 terug komt.

3. (informerend/opiniërend) ontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen
In september 2007 is de Nota van Uitgangspunten beheerbestemmingsplannen bedrijventerreinen De Louwstraat en Voederheil door de raad vastgesteld.
De Nota van Uitgangspunten is vertaald in het bestemmingsplan bedrijventerreinen waarvan vanavond het ontwerp voorligt.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn)alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, Wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (15 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt mevrouw Maas een presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
►Tijdens de beantwoording van de informatieve vragen wordt door wethouder Van Dongen toegezegd dat nagegaan wordt hoeveel bedrijfswoningen op grond van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen nog gebouwd kunnen worden. Komt bij de vaststelling in mei/juni 2013 terug.
►Voorts zegt wethouder Van Dongen toe dat nagegaan wordt onder welk bestemmingsplan het stukje Hoekstraat waar de voormalige bouwmarkt zat en Ammeraal zit valt, en wat de bestemming is.
Na de beantwoording van de informatieve vragen constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek, en dat er geen behoefte is aan verdere inhoudelijke bespreking.
De vaststelling van dit plan komt in de Voorbereidende Vergadering van april 2013 en de raadsvergadering van mei/juni 2013 aan de orde.

4. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.40 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,            de voorzitter,


J.A.G. Huijs         W.C. Doorn-van der Houwen


(Aansluitend aan de Voorbereidende Vergadering is de gemeenteraad in beslotenheid geïnformeerd over de stand van zaken mbt het Centrumplan Schaijk)