afsprakenlijst voorbereidende vergadering d.d. 9 april 2013

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 9 april 2013

aanwezig:

voorzitter                 M.C. Bakermans

griffier                     J.A.G. Huijs

raadsleden           W.Lemmers (ag 3,4)
                                M.Böhmer (ag 3,4)
                                P.Kremers (ag 3,4)
                                B.Maathuis (ag 3,4)

overige
aanwezigen          H. van Dongen (wethouder, ag 4)
                                H.Tindemans (wethouder, ag 3) 
                                J. de Looijer (afd R&B, ag 3) 
                                J. Lenssen (gemeentesecretaris)
                                A. Daverveld (Oventje, ag 3)
                                H.Arts (Oventje, ag 3)
                                H. de Mare (bouwmeester, ag 4)

gasten
fracties                   A. de Louw (gast RPP, ag 3,4)
                                P.H. Jonkergouw (gast CDA, ag 3,4)
                                K.Zwaans (gast DS97, ag 3,4) 
                                J.Pijnappels (gast Progressief Landerd, ag 3,4)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering
De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergadering van 6 maart 2013 wordt ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt realisatie kiosk en herinrichting speelplaats Oventje
Dit voorstel heeft betrekking op de bespreking van bovenvermeld raadsvoorstel dat tevens is geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2013.
Tijdens deze Voorbereidende Vergadering worden de initiatiefnemers in de gelegenheid gesteld een en ander toe te lichten.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Tindemans.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Tindemans + korte presentatie door de initiatiefnemers (10 minuten)
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken

Na een korte inleiding door wethouder Tindemans verzorgt de heer Daverveld een korte presentatie van het plan.
►Vervolgens worden de bij de deelnemers aan de vergadering levende informatieve vragen beantwoord. Bij die gelegenheid zegt wethouder Tindemans toe nog vóór de raadsvergadering helder te maken wie eigenaar wordt van de kiosk, bij wie het groot onderhoud/beheer van de kiosk komt, en wie de verzekering betaalt.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na de inhoudelijke bespreking sluit de voorzitter concluderend af door aan te geven dat de Voorbereidende Vergadering van mening is dat de splitsing in het besluit goed neergezet moet worden tussen de Є30.000,- ten behoeve van de speeltoestellen, en de €30.00,- ten behoeve van de kiosk, dat laatste gerelateerd aan de idop-gelden. Tenslotte verwijst de voorzitter naar de toezeggingen van de wethouder.

4. (informerend/opinerend) evaluatie uitvoering welstandsnota
Thans ligt voor de jaarrapportage 2012 over de planbeoordelingen in het kader van de welstandsnota.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder van Dongen verzorgt de bouwmeester, de heer De Mare, een korte presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst. Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
De gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen en de inhoudelijke bespreking vinden gelijktijdig plaats.
De voorzitter sluit af door de bouwmeester te danken voor de toelichting en de bijdrage.
Wat betreft het instrumentarium en de langere termijn zal de voorzitter richting het college meenemen te bekijken of het instrumentarium in de breedte voldoet, of het passend is, en hoe je op de lange termijn volgt dat dat het is. Mocht er een noodzaak toe zijn wordt er teruggekomen richting de raad, zo geeft de voorzitter aan.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.00 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,           de voorzitter,


J.A.G. Huijs         M.C. Bakermans