Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering d.d. 14 mei 2013

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 14 mei 2013

aanwezig
:

voorzitter         M.C. Bakermans

griffier              J.A.G. Huijs

raadsleden    H.v.d. Broek (ag 3,4,5,6)
                         P.H. Jonkergouw (ag 3,4,5,6)
                         B.Maathuis (ag 3,4,5,6)
                         B.Wieland (ag 3,4,5)
                         M.Böhmer (ag 6)
overige
aanwezigen   H. van Dongen (wethouder, ag 4,5,6)
                         H.Tindemans (wethouder, ag 3)
                         J. Lenssen (gemeentesecretaris)
                         M.Maas (afd Ruimte, ag 4)
                         P. van Mil (afd Ruimte, ag 5)
                         R.Huizinga (afd Ruimte, ag 6)
                         M.v.d. Straaten (afd BMO-ag 6)
                         T.Zwaans (lid projectgroep glasvezelonderzoek, ag 3)) 
                         W. van Maaren (concerncontroller, ag 3)

gasten
fracties            R.Werring (gast RPP, ag 3,4,5)
                         P.Kremers (ag 3,4,5,6)
                         M.Böhmer (gast Progressief Landerd, ag 3)
                         M. de Klein (gast Progressief Landerd, ag 4,5,6)


(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering
De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergaderingen van 9 en 10 april 2013 worden ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

3. (voorbereidend) kredietaanvraag voor haalbaarheidsonderzoek aanleg glasvezel in de gemeente Landerd
In de raadsvergadering van 23 mei wordt voorgesteld een krediet te voteren voor het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheden om in de gemeente Landerd een glasvezelnetwerk aan te leggen. Dat voorstel komt voorbereidend in deze vergadering aan de orde
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Tindemans.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken

Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na een korte inleiding door wethouder Tindemans verzorgt de heer Zwaans een korte presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de bespreking sluit de voorzitter af met de conclusie dat positief gekeken wordt naar de vervolgstappen rond glasvezel waarbij de oproep aan de wethouder wordt gedaan om zo zuinig als mogelijk met de centen om te gaan.

4. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerreinen
De vigerende bestemmingsplannen voor bedrijventerrein De Louwstraat en bedrijventerrein Voederheil, De Roskam worden in het kader van de Herzieningsslag Bestemmingsplannen geactualiseerd. In dat kader wordt de raad in juni aanstaande voorgesteld het bestemmingsplan Bedrijventerreinen vast te stellen. Dat voorstel komt voorbereidend in deze vergadering aan de orde.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken

De heer Coolen maakt namens drie van zijn clienten, te weten mevrouw V.d. Ven, Hogeweg 15 in Zeeland, Verstegen Holding, Industriepark 26 in Schaijk en de heer en mevrouw V.d. Zanden, industriepark 20 in Schaijk gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt mevrouw Maas een korte presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de bespreking sluit de voorzitter af met de mededeling dat er nog geen conclusie in brede zin te trekken is over dit voorstel, waarbij wel de vraag gesteld wordt over het “wegbestemmen” van de woningen, of dat zinvol en nodig is in relatie tot de hogere kostenregeling van de provincie. Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van juni. Afsluitend benadrukt wethouder Van Dongen nog aan dat ook voor dit gebied een bestemmingsplan voor 1 juli vastgesteld moet zijn, op straffe van het niet meer kunnen heffen van leges voor alles wat in het gebied nog gebouwd kan worden.

5. (voorbereidend) vaststelling bestemmingsplan Noordhoek te Reek (Jij en Ik)
Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een praktijkruimte (woon-werkpand) ten behoeve van een maatschappelijke voorziening aan de Noordhoek in Reek. De raad wordt in de raadsvergadering van 23 mei 2013 voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. Dat voorstel komt voorbereidend in deze vergadering aan de orde.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken

Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt de heer van Mil een korte presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst. Na de bespreking sluit de voorzitter af met de conclusie dat er grote ondersteuning is voor dit voorstel, en dat het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 23 mei.

6. (informerend/opinerend) toelichting GREX (grondexploitaties)
Vandaag wordt de herziening van de GREX (per 1-1-2013) in de voorbereidende vergadering behandeld. U wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over deze herziening van de GREX. De rapportage (op hoofdlijnen) heeft voor u vertrouwelijk ter inzage gelegen bij de griffier.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken

Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgen de heren van der Straaten en Huizinga een korte presentatie. Zij doen dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de bespreking sluit de voorzitter af met de constatering dat de beraadslaging en de gegeven informatie afdoende is.
Kijkend naar de heer Böhmer (die zich o.a. afvraagt of er niet een keer een analyse/evaluatie mbt de miljoenenschuld moet plaatsvinden, waarbij bekeken wordt waar het door gekomen is, hoe het naar de toekomst te voorkomen is en of we iets hadden kunnen voorkomen) geeft de voorzitter aan dat het misschien goed is een keer een analyse te maken en dat het in dat verband, om het niet te zwaar te maken, goed zou zijn als de heer Böhmer concreet maakt welke vraag hij werkelijk heeft en welk antwoord hij van het college verwacht. De heer Böhmer kan hiermee uit de voeten.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.00 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,         de voorzitter,


J.A.G. Huijs      M.C. Bakermans