afsprakenlijst voorbereidende vergadering d.d. 10 april 2013

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 10 april 2013

aanwezig
:

voorzitter        M.C. Bakermans

griffier             J.A.G. Huijs

raadsleden   H. v.d. Broek (ag 2,3)
                        M. de Klein (ag 2,3)
                        M.Jeurissen (ag 2,3) 
                        P.H. Jonkergouw (ag 2,3)

overige
aanwezigen  H. van Dongen (wethouder, ag 2,3)
                        J. Lenssen (gemeentesecretaris)
                        S.Verwaaijen (Afd Ruimte, ag 3)
                        R.Peters (Afd Ruimte, ag 2,3)

gasten
fracties           Th. Lemmers (gast RPP, ag 2,3)
                         C.Dirks (gast CDA, ag 2,3) 
                         B.Maathuis (gast DS97, ag 2,3)
                         B.Wieland (gast Progressief Landerd, ag 2,3)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening

2. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt vaststelling bestemmingsplan Buitengebied
Dit voorstel heeft betrekking op de bespreking van bovenvermeld raadsvoorstel
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten)
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 90 minuten uitgetrokken
Overeenkomstig voorstel van de voorzitter wordt begonnen met het spreekrecht voor het publiek.
Achtereenvolgens maken de volgende personen gebruik van het spreekrecht: de heer Van Rhijn, mevrouw Wijnakker, de heer van Tiel, de heer Litjens (namens de heer Klomp), mevrouw Zegers, de heer Willems, de heer van Boxtel en de heer Cuppen.
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt de heer Peters een korte presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
►Vervolgens worden de bij de deelnemers aan de vergadering levende informatieve vragen beantwoord. Bij die gelegenheid zegt wethouder van Dongen toe dat hij bij andere gemeenten zal informeren of en hoe zij geurnormering en (cumulatieve) achtergrondbelasting hebben meegenomen als toetsingsnorm in het bestemmingsplan. (Bernheze, St Anthonis, Boekel, Veghel en Oirschot worden door de RPP genoemd als gemeenten die dat al hebben).
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na de inhoudelijke bespreking sluit de voorzitter af door te concluderen dat er nog geen overtuigend “ja” is om het stuk wat er nu ligt te agenderen voor de raadsvergadering van 23 mei 2013. Tenslotte verwijst de voorzitter naar de toezegging van de wethouder.

3. (voorbereidend) Vaststelling van de beleidsnota Grondgebonden agrarische bedrijven en duurzame locaties intensieve veehouderij
Naar verwachting wordt in mei 2013 het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Het plan heeft een conserverend karakter en kent wat betreft intensieve veehouderij geen wijzigingsbepalingen. Voor een goede afhandeling van verzoeken om van dat plan af te wijken of het plan partieel te herzien is een beleidsnota opgesteld. Die is tijdens de Voorbereidende Vergadering van 22 januari 2013 besproken en tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2013 aangehouden. Het aangehouden agendapunt inclusief de zes ingediende amendementen wordt thans besproken. Het voorstel is tevens geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2013.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten)
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 60 minuten uitgetrokken
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Tijdens de korte inleiding door wethouder Van Dongen stelt hij voor dat het raadsvoorstel alsnog niet tijdens de raadsvergadering van 18 april behandeld wordt, maar in dezelfde vergadering waarin de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied geagendeerd wordt. De vergadering is het daarmee eens. Bedoeling van vanavond is, voor wat betreft de notitie en de zes amendementen, om een open discussie te krijgen. Aan de hand van de discussie zal het college de notitie aanpassen.
Vervolgens verzorgt de heer Verwaaijen een presentatie, waarin na een algemene inleiding de zes amendementen interactief worden doorgenomen. De presentatie is gekoppeld aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
►Tijdens de behandeling van dit agendapunt zegt wethouder Van Dongen toe dat hij zal bekijken of ook de gemeente, zoals blijkens de notitie van Arcadis de provincie kan, een verordening kan maken mbt een stelsel van dierrechten/regulering aantal dieren, en inzichtelijk te maken wat de uitvoeringskosten daarvan zijn.
►Ook zegt wethouder Van Dongen toe bij gemeenten die grenzen aan een retentiegebied te informeren of en hoe zijn voor hun gemeente een en ander geregeld hebben en wat de overwegingen daarbij waren.
De voorzitter sluit concluderend af door aan te geven dat het college in deze vergadering vooral het gevoeld heeft willen krijgen of het met de reactie op de amendementen op de goede weg zit. Een en ander is voor de wethouder voldoende helder geworden. Het college zal e.e.a. zoveel mogelijk indachtig de discussie vorm te geven. De notitie wordt voor dezelfde vergadering geagendeerd als waarin het bestemmingsplan Buitengebeid aan de orde komt.

4. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,          de voorzitter,


J.A.G. Huijs        M.C. Bakermans