Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 7 maart 2012

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 7 maart 2012

aanwezig
:

 

voorzitter                W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                    J.A.G. Huijs

raadsleden          B.Maathuis (ag 2,3,4)
                               M. van Gerwen (ag 3,4,5)
                               M.Böhmer (ag 4)
                               N.Egtberts (ag 2)
                               C.Dirks (ag 2,3,4,5)
                               R. van Schaijk (ag 2,3,5)
                               K.Zwaans (ag 5)

overige
aanwezigen         H. van Dongen (ag 4)
                               H.Tindemans (ag 5)
                               P. Raaijmakers (wethouder, ag 3)
                               J.Lenssen (secretaris)
                               Y. de Graaf (hoofd afd Ruimte, ag 4)
                               R.Peters (afd Ruimte, ag 5)
                               J. van Hoesel (afd. Samenleving, ag 3) 
                               L.v.d. Kallen (RKC Landerd, ag 2)
                               W. Elemans (RKC Landerd,ag 2)
                               W.v.d. Heuvel (RKC Landerd, ag 2)
gasten
fracties                  M. de Klein (gast Progressief Landerd, ag 2,4,5)
                               J.Pijnappels (gast Progressief Landerd, ag 3)
                               T.Lemmers (gast RPP, ag 2,4,5)
                               N.Egtberts (gast RPP, ag 3)
                               K.Zwaans (DS97, ag 2,3,4)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. (informerend/opiniërend) bespreking onderzoek Rekenkamercommissie Landerd (RKC Landerd) mbt Wapen van Reek
De RKC Landerd heeft onderzoek verricht naar de totstandkoming van het Wapen van Reek. Onlangs heeft de RKC Landerd haar rapport over dit onderwerp uitgebracht. Dat komt vanavond aan de orde aan de hand van een advies van het college.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter en bestuurlijk portefeuillehouder), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn).
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door de RKC Landerd
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
De heer Van der Kallen, voorzitter van de RKC Landerd, verzorgt een korte inleiding. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de beantwoording van de informatieve vragen constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter sluit concluderend af door aan te geven dat de deelnemers aan de Voorbereidende Vergadering de aanbevelingen van de RKC ondersteunen. Ze geven ook aan dat het belangrijk is om goede, heldere doeleinden te stellen zodat je ook als raad daar mee bezig kunt zijn. Aan de andere kant wordt ook gezegd dat we al op een andere manier bezig zijn, je gaat steeds een stukje verder in het professionaliseren van bepaalde uitgangspunten. Dat is de lering, waar de raad en het college zijn voordeel mee kan doen, waarvoor de voorzitter de RKC dankt.

3. (informerend/opiniërend) notitie Vrijwilligersbeleid
De gemeenteraad heeft op 18 maart 2004 de kadernota Oog voor vrijwilligers vastgesteld. Thans treft u aan de notitie Vrijwilligersbeleid, welke een evaluatie bevat van de jaren 2003-2011 en een visie mbt de jaren 2012-2015
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Raaijmakers.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Raaijmakers
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Wethouder Raaijmakers verzorgt een korte inleiding.
Vervolgens worden de informatieve vragen beantwoord.
►Bij die gelegenheid zegt wethouder Raaijmakers mbt de maatschappelijke stage toe dat hij het overzicht waaruit blijkt hoeveel verenigingen door de stagemakelaar benaderd zijn en hoeveel stageplekken er bij de Landerdse verenigingen zijn, ter kennis van de raad zal brengen. De wethouder zal daarbij tevens aan de hand van gehouden monitoring aangeven hoeveel kinderen die een maatschappelijke stage hebben gelopen bij het vrijwilligerswerk zijn blijven hangen.
De voorzitter constateert dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
►Op de vraag of de coördinator van Aanzet (die een stukje hulpverlening in de immateriële sfeer doet), ook mbt vrijwilligersbeleid voor de gemeente Landerd actief is geeft wethouder Raaijmakers aan dat hij dat zal communiceren.
De voorzitter sluit concluderend als volgt af.
Een aantal deelnemers aan de Voorbereidende Vergadering heeft aangegeven dat het wat concreter gemaakt moet worden. Benoem de doelstellingen die je wilt bereiken met het vrijwilligerswerk, en met onderdelen binnen het beleidsplan. Meten is weten, dat is belangrijk, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Gevraagd is om dat nog wat nadrukkelijker te doen. Ook de rol van maatschappelijke stages, om dat zoveel mogelijk in eigen dorpen te doen, is bepleit, zodat de kinderen, jonge vrijwilligers, geprikkeld worden om de stages te laten volgen door daadwerkelijk vrijwilligerswerk bij de locale verenigingen. Gevraagd is om ook dat te monitoren op resultaten. Tenslotte constateert de voorzitter dat voor de rest het vrijwilligerswerk zoals in de notitie aangegeven ondersteund wordt.

4. (informerend/opiniërend) structuurvisie 2012
Het college brengt u middels een raadsinformatiebrief op de hoogte van de stappen die zijn gezet om te komen tot de Stuctuurvisie Landerd 2012-2022. Tevens is bijgevoegd een projectplan als eerste aanzet om te komen tot de genoemde structuurvisie.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Wethouder Van Dongen verzorgt een korte inleiding.
Vervolgens worden de informatieve vragen beantwoord.
►Bij die gelegenheid zegt wethouder Van Dongen toe dat in het plan van aanpak terugkoppelmoment met raad worden opgenomen.
De voorzitter constateert dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter sluit concluderend als volgt af.
Het plan van aanpak, waarin de terugkoppelmomenten met de raad worden aangegeven, wordt afgewacht. In de uitwerking zal aandacht moeten zijn voor de gewenste kwaliteit. Dat dient in overleg te zijn met de kernen en sectoren. De strategische visie en idop moeten daar onderdeel vanuit maken. Het plan van aanpak wordt verstrekt binnen de in het stuk aangegeven periode.

5. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt nota Archeologie gemeente Landerd
Sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet ruimtelijke ordening dienen archeologische waarden volwaardig te worden meegewogen in ruimtelijke plannen. Om de bescherming van archeologische resten in balans te brengen met de overige maatschappelijke belangen, heeft het college er voor gekozen een gemeentelijk archeologiebeleid te formuleren. Ik dat kader ligt het raadsvoorstel mbt de Nota Archeologie gemeente Landerd en de Archeologische beleidskaart gemeente Landerd te bespreking voor.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Tindemans.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Tindemans
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Wethouder Tindemans verzorgt een korte inleiding.
Na de beantwoording van de informatieve vragen constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter sluit af door concluderend aan te geven dat de Voorbereidende Vergadering positief staat tegenover de nota. Het voorstel komt conform de Termijnkalender op 19 april 2012 ter besluitvorming in de gemeenteraad.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.15 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,                 de voorzitter,


J.A.G. Huijs              W.C. Doorn-van der Houwen