Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 6 maart 2013

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 6 maart 2013

aanwezig
:

voorzitter                 W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                     J.A.G. Huijs

raadsleden           A. de Louw (ag 3,4,5,6)
                                M.Böhmer (ag 3)
                                B.Wieland (ag 4,5)
                                M.Jeurissen (ag 3,4,5) 
                                K.Zwaans (ag 6)
                                P.Kremers (ag 3,4,5,6) 
                               J.Pijnappels (ag 6)

overige
aanwezigen         H. van Dongen (wethouder, ag 3,4,5)
                               P.Raaijmakers (wethouder, ag 6)
                               J. Lenssen (gemeentesecretaris) (tot 22.25 uur)
                               Y de Graaf (hoofd afd Ruimte, ag 3,4,5)
                               S.Verwaaijen (Afd Ruimte, ag 4)
                               P. van Mil (Afd Ruimte, ag 5) 
                               A.Manders (afd Samenleving, ag 6)

gasten
fracties                 H.v.d. Broek (gast RPP, ag 3,4,5,6)
                              C.Dirks (gast CDA, ag 3,4,5,6)
                              K.Zwaans (gast DS97, ag 3,4,5)
                              M. de Klein (gast Progressief Landerd, ag 3,4,5) 
                              P.Rooijackers (gast Progressief Landerd, ag 6)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergaderingen
De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergaderingen van 22 en 23 januari 2013 worden ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de waarnemend griffier.

3. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt aansluiting bij omgevingsdienst Brabant Noord (RUD)
Dit voorstel heeft betrekking op de bespreking van bovenvermeld raadsvoorstel. Het raadsvoorstel wordt ook geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 maart 2013.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt mevrouw De Graaf een korte presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst. Nadat de bij de deelnemers aan de vergadering levende informatieve vragen zijn beantwoord, constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
►Tijdens de inhoudelijke bespreking zegt wethouder van Dongen m.b.t. de zorgen over het financiële verhaal toe de opdracht van uit de raad mee te nemen dat er een bezuinigingsopdracht ligt. Tevens geeft hij aan er voor te waken dat de handhaving goed is.
De voorzitter sluit af door te concluderen dat de vergadering positief staat tegenover het voorstel, maar met duidelijk een opdracht aan de wethouder om in het algemeen bestuur te bewerkstelligen dat er wel gewerkt wordt aan een bezuiniging, zoals ook voorgesteld in het voorstel.

4. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt vaststelling van de beleidsnota “Kwaliteitsverbetering in het buitengebied”
Dit voorstel heeft betrekking op de bespreking van bovenvermeld raadsvoorstel
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten)
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt de heer Verwaaijen een korte presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst. Nadat de bij de deelnemers aan de vergadering levende informatieve vragen zijn beantwoord, constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
►Tijdens de inhoudelijke bespreking geeft wethouder Van Dongen, vwb betreft toevoeging van andere disciplines in de commissie, zoals b.v. iemand uit Samenleving, aan het daar mee eens te zijn mdv dat de basis van de commissie niet te groot moet worden (ruimtelijke aspecten en natuuraspecten moeten er in ieder geval inzitten) en disciplines die bij bepaalde aanvragen nodig zijn op dat moment worden toegevoegd. Vervolgens geeft hij desgevraagd aan dat Samenleving (gezondheidsaspecten), standaard in de basis van de commissie wordt opgenomen.
De voorzitter geeft bij haar afsluiting aan dat de vier bijlagen die in het voorstel vermeld staan niet ter inzage lagen. Die worden alsnog aangeleverd aan de griffier, alwaar ze kunnen worden ingezien. Ze worden ook toegevoegd aan het raadsvoorstel dat tzt ter inzage ligt.

5. (voorbereidend) raadsvoorstel Beleid in verband met woningbouwopgave
Dit voorstel heeft betrekking op de bespreking van bovenvermeld raadsvoorstel
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt de heer Van Mil een korte presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
►Tijdens de beantwoording van de bij de deelnemers aan de vergadering levende informatieve vragen zegt wethouder Van Dongen toe dat het onderzoek mbt de woonbehoefte in de Voorbereidende Vergadering van mei en de raadsvergadering van juni 2013 komt.
►Ook zegt wethouder Van Dongen toe te zullen bekijken of het juridisch advies mbt planschade voor raadsleden ter inzage gelegd kan worden bij de griffier.
►Tenslotte zegt wethouder Van Dongen toe dat in het voorstel verduidelijkt zal worden hoe het precies zit met de termijn/termijnen van 1 ½ jaar (pagina 4, tweede alinea).
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens vindt de inhoudelijke bespreking plaats.
De voorzitter sluit af door te concluderen dat de intentie en de door het college voorgestelde lijn gevolgd worden, een gedurfde maar goed gefundeerde lijn.

6. (voorbereidend) raadsvoorstel vaststelling Visie op wonen, welzijn en zorg in Landerd 2013
Dit voorstel heeft betrekking op de bespreking van bovenvermeld raadsvoorstel
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Raaijmakers.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Raaijmakers + korte presentatie (10 minuten)
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Raaijmakers verzorgt mevrouw Manders een korte presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
►Tijdens de beantwoording van de bij de deelnemers aan de vergadering levende informatieve vragen zegt wethouder Raaijmakers toe dat de vraag hoe de kwaliteit geborgd kan worden in de nieuwe situatie waarin er meer informele zorg is in het vervolgtraject zal worden voorgelegd aan de partners daarin.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
►Tijdens de inhoudelijke bespreking zegt wethouder Raaijmakers toe de opmerkingen van de heer Pijnappels mbt de aktiepunten waarin in elk punt de zorgcoöperatie in relatie tot het dorpsnetwerk wordt genoemd, alsmede de opmerking mbt extra alert zijn op vereenzaming en vervuiling van ggz-clienten en mensen met een beperking mee te zullen nemen. De aandacht voor ggz, inclusief de inbreng in het dorpsnetwerk van de ggz-groep, wordt alsnog in het stuk opgenomen.
De voorzitter sluit af door te concluderen dat de deelnemers aan de vergadering het een goed initiatief vinden, vooruitstrevend, waarbij gekeken wordt hoe het zich ontwikkeld, wel met zorg voor de veranderingen die op ons afkomen en alles wat daarmee te maken heeft. Tenslotte refereert de voorzitter aan de toezeggingen van de wethouder.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.10 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,                   de voorzitter,


J.A.G. Huijs                W.C. Doorn-van der Houwen