Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 6 maart 2012

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 6 maart 2012

aanwezig:

voorzitter                    W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                        J.A.G. Huijs

raadsleden              R.Werring (ag 3,4,5)
                                   B.Maathuis (ag 5)
                                   P.H. Jonkergouw (ag 3,4,5)
                                   M.Jeurissen (ag 3,4)
                                   M. de Klein (ag 3,4,5)

overige
aanwezigen             H. van Dongen (wethouder, ag 3,5)
                                   P.Raaijmakers (wethouder, ag 3)
                                   H.Tindemans (wethouder, ag 3,4) 
                                   J.Lenssen (secretaris)
                                   R. van Nuenen (bureau Tonnaer, ag 3)
                                   C.School (VVL, ag 4)
                                   J. van Gorp (hoofd afd R&B, ag 4)
                                   S. van Lith (Advin, ag 4)
                                   R.Huizinga (afd Ruimte, ag 5)
gasten
fracties                      J.Pijnappels (gast Progressief Landerd, ag 3,4,5)
                                   H.v.d. Broek (gast RPP, ag 3,4,5)
                                   B.Maathuis (DS97, ag 3,4)
                                   S.Reitsma (gast CDA, ag 3,4,5)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een► tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering
De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergadering van 24 januari 2012 wordt ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. (voorbereidend) raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Zeeland en (informerend/opiniërend) verkeersonderzoek mbt omgeving Kindcentrum Zeeland
Tijdens de vergadering wordt het ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Zeeland uiteen gezet. Ook het verkeersonderzoek mbt de omgeving van het Kindcentrum Zeeland komt aan de orde.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten)
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 60 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgen achtereenvolgens mevrouw Van Nuenen van Bureau Tonnaer en de heer van Lith van Advin een presentatie over respectievelijk het bestemmingsplan en het verkeersonderzoek. Zij doen dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Vervolgens worden de informatieve vragen beantwoord.
►Bij die gelegenheid zegt wethouder Tindemans desgevraagd toe dat de raad wordt meegenomen in het proces van de inrichting van de Kerkstraat in die zin dat zodra de tekeningen mbt de inrichting van de Kerkstraat klaar zijn die zullen worden gepresenteerd in een Voorbereidende Vergadering.
Aansluitend maken achtereenvolgens de volgende personen gebruik van het spreekrecht voor het publiek:
De heer J.Versteeg, mevrouw Lanen, de heer P. van Dongen en de heer P. van der Schooten. Zij zetten allen uiteen wat hun bedenkingen zijn t.a.v. realisering van het Kindcentrum op de locatie Morgenzon.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
►Bij die gelegenheid geeft wethouder Tindemans aan dat, als daar om gevraagd wordt, het voorliggend verkeersonderzoek, wat haar betreft, alsnog via Veilig Verkeer Landerd aan Veilig Verkeer Nederland kan worden voorgelegd.
De voorzitter sluit concluderend als volgt af.
Er is verschil.
Van de zijde van de RPP zijn opmerkingen mbt het bestemmingsplan en de uitkomst van het verkeersonderzoek.
Drie partijen geven aan dat het op zich goed is uitgewerkt, muv de RPP die opmerkingen heeft, sowieso op de locatiekeuze, en t.a.v. het verkeersonderzoek wat gehouden is.
Nog niet helder is of wethouder Tindemans via Veilig Verkeer Landerd aan Veilig Verkeer Nederland gaat vragen het onderzoek voor te leggen. De voorzitter concludeert, na peiling van de deelnemers aan de Voorbereidende Vergadering, dat daar behoefte aan is/geen bezwaar tegen bestaat. Derhalve zal dat per omgaande gebeuren, zo geeft de voorzitter aan.
Progressief Landerd heeft aangegeven er voorstander van te zijn dat verhinderd wordt dat de Schoolstraat wordt gebruikt als kiss- en ride-zone.

4. (voorbereidend) raadsvoorstel Verkeersnotitie Landerd 2012
In 1997 heeft de gemeenteraad de Verkeersknelpuntennotitie voor Landerd vastgesteld. Op grond van diverse ontwikkelingen is het wenselijk om na 15 jaar het gemeentelijk verkeersbeleid te actualiseren. Daarop heeft het voorliggende voorstel betrekking.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Tindemans.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Tindemans + korte presentatie (10 minuten) door een medewerker van Advin en door C.School, voorzitter van Veilig Verkeer Landerd
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 60 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Tindemans verzorgen achtereenvolgens de heer S. van Lith van Advin en de heer C.School, voorzitter van Veilig Verkeer Landerd, een presentatie. Zij doen dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Vervolgens worden de informatieve vragen beantwoord.
►Wethouder Tindemans zegt toe dat bij gelegenheid van verkeersaanpassingen/groot onderhoud bezien wordt of drempels al dan niet moeten worden aangepast.
Aansluitend maakt de heer Danen gebruik van het spreekrecht voor het publiek. Hij wijst daarbij op de onveilige verkeerssituatie in de nieuwe woonwijk in Schaijk, ter hoogte van de Korte Louwstraat.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter sluit concluderend als volgt af.
Ze heeft positieve opmerkingen gehoord mbt het vaststellen van de verkeersnotitie. De financiële consequenties worden verder meegenomen bij de kadernota. Tenslotte verwijst de voorzitter nog naar de toezegging van wethouder Tindemans mbt drempels.

5. (informerend/opiniërend) geven visie t.a.v. voorgenomen handelwijze gemeente Landerd mbt woningbouwplannen
Ter uitvoering van de vastgestelde “Strategische visie Landerd 2020, levendig en natuurlijk ondernemend” heeft de Werkgroep Woningbouwprioritering op 14 februari 2012 onder andere gesproken over bestaande en nieuwe woningbouwplannen. De toen gebruikte sheets zijn op de website van de gemeente Landerd aan de digitale versie van deze agenda gehecht. De resultaten van de werkgroepvergadering van 14 februari j.l. worden vanavond uiteen gezet. Met het oog op de benodigde voortgang wordt u gevraagd om uw visie te geven t.a.v. de voorgenomen handelwijze van de gemeente Landerd mbt bedoelde woningbouwplannen.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten)
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Aan het begin van de behandeling van dit agendapunt wordt afgesproken, gelet op enerzijds het late tijdstip, maar anderszijds de noodzaak het onderwerp thans te behandelen, om na een korte inleiding door wethouder Van Dongen direct over te gaan tot het inhoudelijk behandelen van het voorliggend stuk, inclusief beantwoording van informatieve vragen. Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
►Wethouder van Dongen zegt bij gelegenheid van de behandeling van dit agendapunt toe dat hij terug komt in de raads- of Voorbereidende Vergadering of per raadsbrief mbt het nader concretiseren “hoe verder” wat betreft de stimulering van de woningbouw; de raad kan in alle gevallen reageren.
De voorzitter sluit concluderend als volgt af.
De deelnemers aan de Voorbereidende Vergadering hebben een positieve insteek ten aanzien van het voorliggende.
Kleine initiatieven waar afspraken over zijn gemaakt kunnen verder worden uitgevoerd.
Mochten er ontwikkelingen zijn mbt initiatieven waarbij de vraag speelt: “hoe nu verder? “wordt, als het ingrijpend is, de raad daarbij betrokken.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.55 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,               de voorzitter,


J.A.G. Huijs            W.C. Doorn-van der Houwen