Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 3 december 2012

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 3 december 2012

aanwezig
:

 

voorzitter                 W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                      J.A.G. Huijs

raadsleden            A. de Louw (ag 3,4)
                                 M.Böhmer (ag 3,4)
                                 B.Maathuis (ag 3,4)
                                 P.Kremers (ag 3,4)

overige
aanwezigen          C.Remmen (loco-secretaris)
                                E.Meulendijks (hoofd afd BMO, ag 3)
                                G.Welboren (afd BMO, ag 3)
                                K.Veld (afd BMO, ag 4)

gasten
fracties                  W.Lemmers (gast RPP, ag 3,4)
                                P.H. Jonkergouw (gast CDA, ag 3,4)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststelling afsprakenlijsten Voorbereidende Vergadering
De afsprakenlijsten van de Voorbereidende Vergaderingen van 11 en 13 september 2012 worden ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

3. (informerend/opinierend) Informatiebeleidsplan 2012-2015
Vanavond wordt u geïnformeerd over het Informatiebeleidsplan 2012-2015, inclusief uitvoeringsprogramma.
Het Informatiebeleidsplan 2012-2015 is een vervolg op het “Realisatieplan ICT Dienstverlening 2009-2012. Vanwege de organisatieontwikkeling, de ontwikkeling van een Informatie Centrum Landerd (ICL) en de aansluiting bij het samenwerkingsverband Dimpact is een nieuw informatieplan opgesteld
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter en bestuurlijk portefeuillehouder), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn).
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door de burgemeester + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door de burgemeester verzorgen mevrouw Meulendijks en mevrouw Welboren een duo-presentatie. Zij doen dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
►Tijdens de beantwoording van de informatieve vragen zegt de voorzitter toe dat bekeken wordt de risicovolle processen al in fase 1 wat uitgebreider te beschrijven.
►Naar aanleiding van vragen mbt kostenvergelijking met andere “niet-Dimpact”-gemeenten zegt de voorzitter toe dat de in de vergadering bedoelde benchmark van een adviesbureau mbt kostenopbouw ter informatie zal worden verstrekt.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
►Tijdens de inhoudelijke bespreking zegt de voorzitter toe dat twee maal per jaar een raadsinformatiebrief zal verschijnen waaruit de stand van zaken blijkt.
De voorzitter sluit vervolgens af door de presentatoren te danken en ze succes te wensen met de verdere voortgang.

4. (informerend/opiniërend) evaluatie Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
Het college geeft ten behoeve van de evaluatie een terugblik op de inzet van de BOA in 2012.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter en bestuurlijk portefeuillehouder), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn).
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door de burgemeester.
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen over de terugblik.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door de voorzitter en de beantwoording van de informatieve vragen door haar en de heer Veld constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
Na de inhoudelijke bespreking sluit de voorzitter af door aan te geven dat er, ondanks dat het maar over acht uren per week gaat, weldegelijk een preventieve werking uitgaat van de BOA. Verder beaamt ze dat het nog beter kan worden als ook de burgers er bij betrokken worden voor wat betreft het leveren van een bijdrage mbt de constatering van overtredingen in het openbaar gebied. De BOA heeft nog steeds een zeer nuttige taak binnen de samenleving.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 20.45 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,              de voorzitter,


J.A.G. Huijs           W.C. Doorn-van der Houwen