Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 24 januari 2012

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 24 januari 2012

aanwezig:

 

voorzitter               W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                   J.A.G. Huijs

raadsleden         B.Maathuis (ag 3,4)
                              M. van Gerwen (ag 3)
                              P.H. Jonkergouw (ag 3,4)
                              M.Böhmer (ag 3,4)
                              N.Egtberts (ag 4)

overige
aanwezigen        H. van Dongen (ag 3) 
                              H.Tindemans (ag 4)
                              J.Lenssen (secretaris)
                              Y. de Graaf (hoofd afd VROM, ag 3,4)
                              J.Cranen (afd VROM, ag 4)
                              H. de Mare (bouwmeester, ag 3)
                              M. de Wagt (RMB,ag 4)
gasten
fracties                 M. de Klein (gast Progressief Landerd, ag 3,4) 
                              W.Lemmers (gast RPP, ag 3,4) 
                              K.Zwaans (DS97, ag 3,4)
                              P.Kremers (gast CDA, ag 3,4)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergaderingen
De afsprakenlijsten van de Voorbereidende Vergaderingen van 6 en 7 december 2011 worden ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

3. (informerend) presentatie Bouwmeester
Sinds enige tijd werkt de gemeente Landerd voor welstandsbeoordelingen met een bouwmester/stedenbouwkundige in de persoon van de heer H. de Mare. De heer De Mare zal kort uiten zetten wat zijn werk in houdt.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter.
b. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
c. Korte inleiding door wethouder Van Dongen en korte uiteenzetting (10 minuten) door de Bouwmeester, de heer De Mare
d. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na een korte inleiding door wethouder van Dongen verzorgt de heer De Mare een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Vervolgens worden de bij de deelnemers aan de vergadering levende vragen beantwoord en sluit de voorzitter de behandeling van dit agendapunt af door de heer De Mare te danken voor de toelichting.

4. (informerend/opiniërend) Tussenrapportage uitvoeringsprogramma 2011-2012 Nota duurzaam Landerd
Deze tussenrapportage was gevoegd bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 10 november 2011. Overeenkomstig verzoek van Progressief Landerd is in de presidiumvergadering van 14 november 2011 afgesproken dit stuk in deze Voorbereidende Vergadering te behandelen.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Tindemans.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Tindemans en uiteenzetting door de heer M. de Wagt
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Tindemans verzorgt de heer De Wagt een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de beantwoording van de informatieve vragen constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter sluit concluderend als volgt af:
• Aangegeven is het belangrijk te vinden dat de cursus “duurzaamheid voor beleidsmedewerkers” (activiteit/project 4) wordt uitgedragen binnen de organisatie; belangrijk is daarbij te weten wat we gaan doen, in relatie tot activiteit/project 12
• Er is extra aandacht gevraagd om de bewustwording nog nadrukkelijker aan de orde te stellen, en daarbij ook successen te melden (met als goed voorbeeld de sfeerverlichting/ledverlichting in de dorpen)
• Aangegeven is (de heer Böhmer mag dat verwachten, zo geeft de voorzitter aan, want hij heeft het ook gezegd bij de strategische visie) dat er t.a.v. de diverse onderdelen die nagelopen worden, en waar aangegeven wordt: “en hoe gaan we dat dan doen?”, steeds aandacht wordt besteed, ook per onderdeel, aan: “wat betekent dat nou in de punten duurzaamheid?”.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.30 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,                         de voorzitter,


J.A.G. Huijs                      W.C. Doorn-van der Houwen