Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 23 januari 2013

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 23 januari 2013

Aanwezig:
voorzitter W.C. Doorn-van der Houwen

loco-griffier A. Morssinkhof

raadsleden A.de Louw (ag 2 en 3)
R.Werring (ag 4)
P.H. Jonkergouw (ag 2)
P.Kremers (ag 3 en 4)
K.Zwaans ( ag 2)
B.Maathuis (ag 3)
M.Jeurissen (ag 4)
J. Pijnappels (ag 2)
M. de Klein (ag 3 en 4)

overige
aanwezigen J.Lenssen (secretaris)
P. Raaijmakers ( wethouder, ag 2)
C.Remmen ( hoofd afd Samenleving, ag 2)
A.Morssinkhof (afd. Samenleving, ag 2)
H.Tindemans (wethouder, ag 3)
D.Pricken (afd BMO, ag 3)
M. van der Straaten (afd BMO, ag 3)
H. van Dongen (wethouder, ag 4 )
Y.de Graaf (hoofd afd Ruimte, ag 4)
R. Huizinga (afd Ruimte, ag 4)
gasten
fracties M.Böhmer (gast PL ag 2,3 en 4)
W.Lemmers (gast RPP, ag 2,3 en 4)
P.Kremers (gast CDA, ag 2)
P.H. Jonkergouw gast CDA, ag 3 en 4)
B.Maathuis (DS97, ag 2 )
K.Zwaans (DS97, ag 3 en 4)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. (informerend/opiniërend) Regionale visie Werk en Inkomen en Wsw
In verband met belangrijke keuzes die door de invoering van de Participatiewet gemaakt moeten worden is in regionaal verband bijgevoegde notitie gemaakt. Die wordt vanavond besproken.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Raaijmakers.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Raaijmakers + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 60 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Raaijmakers, verzorgt de heer Morssinkhof een presentatie. Hij doet dit aan de hand van sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na beantwoording van vragen constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht. Na inhoudelijke bespreking concludeert de voorzitter dat de regionale visie Werk en inkomen en Wsw wordt onderschreven en daarmee de opdrachten worden herkend. Aandacht wordt gevraagd voor lokale invulling.

3. (voorbereidend) Notitie Reserves en Voorzieningen 2013 en de Financiële verordening gemeente Landerd 2013
De raad heeft in 2008 de Notitie Reserves en Voorzieningen en de Financiële verordening gemeente Landerd 2008 vastgesteld.
Dit voorstel heeft betrekking op aanpassing van beide stukken. Dit onderwerp stond ook reeds voor de raadsvergadering van 13 december 2012 geagendeerd. Het is toen, na enige discussie, aangehouden teneinde e.e.a. eerst in een voorbereidende vergadering te bespreken. Dat zal vanavond gebeuren. Het raadsvoorstel wordt tevens geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 januari 2013.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Tindemans.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Tindemans + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Tindemans, verzorgt de heer Van Straaten een presentatie. Hij doet dit aan de hand van sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na beantwoording van vragen constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht. Na inhoudelijke bespreking concludeert de voorzitter dat zodanige informatie is verstrekt dat in de raadsvergadering van 31 januari een gewogen afweging kan worden gemaakt.

4. (voorbereidend) Centrumplan Schaijk
De raad heeft op 24 mei 2012 voorwaardelijk ingestemd met de nadere uitwerking van variant 4 van de door MRE ingediende nieuwe plannen mbt het centrum van Schaijk. Het college is daarmee aan de slag gegaan. De raad wordt op 31 januari 2013 voorgesteld de nodige besluiten te nemen.

Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding van Wethouder Van Dongen worden vragen beantwoord.
De heer Smits maakt gebruik van het spreekrecht. Na inhoudelijke bespreking concludeert de voorzitter dat in het raadsvoorstel een bedrag van maximaal 1,7 miljoen, ten behoeve van het bouw en woonrijp maken centrumplan Schaijk, wordt opgenomen. PL is van mening dat de dekking van dit bedrag zodanige onderbouwd dient te worden waardoor, in het kader van zorgvuldigheid (algemeen belang), een gewogen afweging gemaakt kan worden.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca 22.15 uur

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op
De griffier,          de voorzitter,


J.A.G. Huijs        W.C. Doorn-van der Houwen