Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 22 januari 2013

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 22 januari 2013


Aanwezig:
voorzitter W.C. Doorn-van der Houwen

loco-griffier A.Morssinkhof

raadsleden R. Werring ( ag 3,4 en 5)
S. Reitsma (ag 3,4 en 5) vanaf start ag 3
M.Jeurissen (ag 3,4 en 5)
M. de Klein (ag ,3,4 en 5)

overige
aanwezigen H. van Dongen (wethouder, ag 3,4 en 5)
Y. de Graaf (loco-secretaris/ hoofd afd Ruimte, ag 3,4 en 5)
J. Vos (afd Ruimte ag 3)
M. Maas (afd Ruimte ag 4)
R. Peters (afd Ruimte ag 5)

gasten
fracties M.Böhmer (gast PL, ag 3,4 en 5)
H.v.d. Broek ( gast RPP, ag 3,4 en 5)
K.Zwaans ( gast DS97, ag 3,4 en 5)
P.H. Jonkergouw (gast CDA, ag 3,4 en 5) kort na de start van
ag 3


(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Zij geeft aan dat de moeder van John Huijs (griffier) is overleden. Bovendien is een kennisgeving ontvangen van het overlijden van de heer Hekerman, oud correspondent van het Brabants Dagblad.


2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergaderingen
De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergaderingen van 3 en 4 december 2012 worden ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

3. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt ophogen geurnorm in plangebied Voederheil
Met de huidige geurnorm kan het plangebied Voederheil niet geheel ontwikkeld worden. Dit voorstel heeft betrekking op het ophogen van de geurnorm van het plangebied Voederheil.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder van Dongen verzorgt de heer Vos een presentatie. Hij doet dit aan de hand van sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
De heer Willems maakt gebruik van het spreekrecht. Zijn bijdrage is eveneens van toepassing op agendapunt 4.
► De wethouder zegt desgevraagd toe dat hij alternatieven en toepassing van betere technieken met betrekking tot oplossingen bij de bron met bijbehorende kosten in beeld brengt.
► De wethouder zegt toe te controleren of het betreffende bestemmingsgebied inderdaad binnen de gepresenteerde normering valt.
De voorzitter sluit af door de presentator te danken.


4. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil II
Dit voorstel heeft betrekking op de bespreking van bovenvermeld raadsvoorstel
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder van Dongen verzorgt mevrouw Maas een presentatie. Zij doet dit aan de hand van sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de inhoudelijke bespreking sluit de voorzitter, onder dankzegging van de presentator, af met de conclusie dat dit voorstel ongewijzigd naar de gemeenteraad wordt gestuurd.


5. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt vaststelling van de beleidsnotitie Grondgebonden agrarische bedrijven en duurzame locaties intensieve veehouderij
Naar verwachting wordt in mei 2013 het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Het plan heeft een conserverend karakter en kent wat betreft intensieve veehouderij geen wijzigingsbepalingen. Voor een goede afhandeling van verzoeken om van dat plan af te wijken of het plan partieel te herzien is een beleidsnotitie opgesteld. Die wordt vandaag besproken en in de raadsvergadering van 14 maart 2013 ter vaststelling aangeboden.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder van Dongen verzorgt de heer Verwaaijen een presentatie. Hij doet dit aan de hand van sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor publiek.
► De wethouder zegt toe te onderzoeken:
- Na te gaan of er een doelstelling geformuleerd kan worden mbt het terugbrengen van de emissies tot bijvoorbeeld een maximale waarde.
- of het GGD standpunt met betrekking tot het afstandscriterium gevolgd kan worden;
- Schriftelijke opmerkingen van Stichting Natuur en Milieu nog worden meegenomen in het definitieve voorstel.
► tot slot zegt de wethouder toe alsnog de concept notitie: kwaliteitskader buitengebied gemeente Landerd digitaal aan de agendastukken toe te voegen.
De voorzitter spreekt met de heer de Kleijn af dat hij zijn betoog ten behoeve van de afdeling Ruimte zal toesturen aan de griffier.

De voorzitter bedankt, tot slot, de heer Verwaaijen voor zijn presentatie.


6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.45 uur


Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op
De griffier,          de voorzitter,

J.A.G. Huijs        W.C. Doorn-van der Houwen