Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 15 mei 2012

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 15 mei 2012

aanwezig:

voorzitter               W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                    J.A.G. Huijs

raadsleden           R.Werring (ag 5)
                                N.Egtberts (ag 3,4) 
                                B.Maathuis (ag 3,4,5)
                                P.Kremers (ag 3,4,5)
                                R. van Schaijk (ag 3,4,5)

overige
aanwezigen          H. van Dongen (ag 5) 
                                H.Tindemans (ag 4)
                                 J.Lenssen (secretaris) (ag 3,4)
                                H.Cornelissen (politie) (ag 3) 
                                S.Manders (afd R&B) (ag 4)
                                G. van Breugel (afd Ruimte) (ag 5)

gasten
fracties                  J.Pijnappels (gast Progressief Landerd, ag 3 (v.a. 19.55 uur) en 4)
                               M. de Klein (gast Progressief Landerd, ag 5) 
                               A. de Louw (gast RPP, ag 3,4)
                               K.Zwaans (DS97, ag 3,4,5)
                               P.H. Jonkergouw (gast CDA, ag 3,4,5)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergaderingen
De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergaderingen van 10 en 11 april 2012 wordt ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

3. (informerend/opiniërend) bespreking jaaroverzicht en politiecijfers 2011
De teamchef van het politiedistrict Maas en Leijgraaf, de heer H.Conelissen, zal het bijgevoegde jaaroverzicht 2011 bespreken met de deelnemers aan de vergadering. Tevens zullen daarbij de tendensen van het lopende jaar in ogenschouw worden genomen en kunnen de gewenste geprioriteerde beleidsaspecten voor het jaar 2013 aangegeven worden. Ook zullen de ontwikkelingen t.a.v. de nationale politie worden uiteengezet.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter en bestuurlijk portefeuillehouder), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn).
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door de burgemeester + korte presentatie (10 minuten)door de teamchef.
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door de burgemeester verzorgt de heer Cornelissen een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
De beantwoording van de informatieve vragen en de inhoudelijke bespreking vinden tegelijkertijd plaats.
Bij die gelegenheid geeft de heer Cornelissen aan er voor te zorgen dat er het volgend jaar bij het jaaroverzicht een lijst wordt gevoegd waarop de oplossingspercentages van verschillende delictsoorten wat specifieker vermeld zijn.
De voorzitter sluit vervolgens dit agendapunt af met de afspraak dat in het najaar wordt geïnventariseerd of de raadsleden nog opmerkingen hebben mbt het integraal veiligheidsplan, zulks voordat het in het Regionaal College wordt vastgesteld.

4. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt vaststelling Bomenverordening 2012
Dit voorstel heeft betrekking op het vaststellen van de Bomenverordening 2012. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens tot deregulering van het kapverbod door alleen die bomen te beschermen die het beschermen waard zijn .
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Tindemans.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Tindemans + korte presentatie (10 minuten)
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 60 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Tindemans verzorgt mevrouw Manders een presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de beantwoording van de informatieve vragen constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
►Wethouder Tindemans zegt toe dat over twee jaar een evaluatie van de Bomenverordening 2012 zal plaatsvinden.
►Tevens zegt wethouder Tindemans toe dat ze vóór de behandeling van de Bomenverordening in de gemeenteraad middels een voorbeeldgevend overzicht inzicht zal geven in de bevoegdheid van het college om een boete op te leggen bij het zonder vergunning kappen van bomen die niet gekapt hadden mogen worden.
►Tenslotte zegt wethouder Tindemans toe dat eigenaren van (potentiële) monumentale bomen die een probleem met hun boom hebben, in alle redelijkheid bij de gemeente om advies kunnen vragen.
De voorzitter sluit dit agendapunt af, met verwijzing naar de toezeggingen van de wethouder, en de constatering dat de Voorbereidende Vergadering positief adviseert t.a.v. het voorstel.

5. (voorbereidend) stimuleringsmaatregelen woningbouw
Het voorliggende voorstel heeft betrekking op het invoeren van maatregelen ter stimulering van de woningbouw.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter en bestuurlijk portefeuillehouder), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt de heer Van Breugel een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de beantwoording van de informatieve vragen constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
►Wethouder Van Dongen zegt toe de tijdens de vergadering gedane suggesties mee te zullen nemen, hij kijkt wat er mee kan.
De voorzitter sluit dit agendapunt af met de constatering dat het raadsvoorstel (waarschijnlijk) voor de raadsvergadering van juni 2012 wordt aangeboden, als het lukt de stukken tijdig klaar te krijgen.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.30 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,             de voorzitter,


J.A.G. Huijs          W.C. Doorn-van der Houwen