Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 13 september 2012


Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 13 september 2012

aanwezig:

voorzitter                  W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                       J.A.G. Huijs

raadsleden             A. de Louw (ag 2,3,4)
                                  M. de Klein (ag 3,4)
                                  K.Zwaans (ag 2,3,4)
                                  J.Pijnappels (ag 2)
                                  P.H. Jonkergouw (ag 2,3,4)

overige
aanwezigen            P.Raaijmakers (wethouder, ag 2)
                                  H.Tindemans (wethouder, ag 3)
                                  C.Remmen (loco-secretaris)
                                  A.Manders (afd Samenleving, ag 2)
                                  S.Manders (afd R&B, ag 3)
                                  A.Morssinkhof(afd Samenleving, ag 2)
                                  J. van Gorp (hoofd afd R&B, ag 3)
gasten
fracties                    M.Böhmer (gast Progressief Landerd, ag 2,4)
                                 R. van Schaijk (gast Progressief Landerd, ag 2)
                                 N.Egtberts (gast RPP, ag 2,3,4)
                                 B.Maathuis (DS97, ag 2,3,4)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een► tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Zij informeert de aanwezigen over de gezondheidstoestand van de gemeentesecretaris.

2. (informerend/opiniërend) Regionale conceptvisie Transitie AWBZ
De twaalf gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost bereiden zich gezamenlijk voor op de Transitie AWBZ. In samenwerking met uitvoerende organisaties hebben de gemeenten een regionale visie voor de Transitie AWBZ opgesteld. Een en ander komt vanavond aan de orde.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Raaijmakers.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Raaijmakers + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Raaijmakers verzorgt mevrouw Manders een presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Vervolgens worden de bij de deelnemers aan de vergadering levende vragen beantwoord.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter sluit af door aan te geven dat een aantal opmerkingen is gemaakt:
• Breng het positief, start met eigen kracht van mensen.
• De heer Jonkergouw heeft opmerkingen gemaakt mbt professionele hulp, ook daar versterking en samenwerking daarbinnen, en infrastructuur van waaruit de opbouw plaats vindt.
• De heer Zwaans heeft opmerkingen gemaakt over het toegankelijk maken en houden van de mogelijkheden voor deze materie
• De heer Egtberts heeft opgenoemd de mentaliteit veranderen en daar aandacht voor hebben. Anderen hebbend dat ook genoemd
• De Voorbereidende Vergadering heeft aangegeven dat er een goede visie ligt, en dat er op onderdelen wat opmerkingen zijn. E.e.a. kan ingebracht worden tijdens de regionale bijeenkomst, en wethouder Raaijmakers kan daaruit halen wat hij moet blijven vasthouden, ook voor het vervolg.
• Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat er ruimte zit in de couleur locale.

3. (informerend/opiniërend) Landschapsbeleidsplan 2013-2027 met het uitvoeringsprogramma voor de eerste fase, 2013-2016
Bij gebrek aan een kader waarmee sturing gegeven kan worden aan ontwikkelingen in het buitengebied met consequenties voor natuur en landschap, is een nieuw landschapsbeleidsplan opgesteld. Dat komt vanavond aan de orde.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn)alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Tindemans.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Tindemans + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Tindemans verzorgt mevrouw Manders een presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de beantwoording van de informatieve vragen maken achtereenvolgens de volgende personen gebruik van het spreekrecht voor het publiek: de heer H.Kuppen namens de heer J.Willems en de heer H.v.d. Elzen namens ZLTO.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter geeft concluderend aan dat de insteek van de Voorbereidende Vergadering t.a.v. het Landschapsbeleidsplan en het uitvoeringsprogramma positief is.

4. (voorbereidend) Toetreding Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Het college heeft de mogelijkheden naar samenwerking en/of uitbesteding op het onderdeel WOZ/belastingen onderzocht. In de Kadernota 2013 is er voor dit onderdeel een bezuiniging aangekondigd binnen de bedrijfsvoering. Deze bezuiniging is, met behoud van een goede dienstverlening, te realiseren door te gaan samenwerken met de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Daarop heeft dit voorstel betrekking. Het voorstel is tevens geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 september 2012.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter en bestuurlijk portefeuillehouder), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn).
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door de burgemeester.
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken
De burgemeester leidt het onderwerp in.
Vervolgens beantwoordt ze de bij de deelnemers aan de vergadering levende vragen.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
Concluderend sluit de voorzitter af door aan te geven dat het staatje waaruit blijkt dat de totale kosten 305.000 euro bedragen voor het geval de gemeente e.e.a. zelf doet en 243.000,- voor het geval e.e.a. wordt overgedragen voor de raadsvergadering aan de raadsleden wordt verstrekt.
Tevens zal in een aan de raadsleden te verstrekken staatje gespecificeerd toegelicht worden wat de eenmalige projectkosten, toetredingskosten en migratiekosten inhouden.

5. (informerend/opinierend) Informatiebeleidsplan 2012-2015
Vanavond wordt u geïnformeerd over het Informatiebeleidsplan 2012-2015, inclusief uitvoeringsprogramma.
Het Informatiebeleidsplan 2012-2015 is een vervolg op het “Realisatieplan ICT Dienstverlening 2009-2012. Vanwege de organisatieontwikkeling, de ontwikkeling van een Informatie Centrum Landerd (ICL) en de aansluiting bij het samenwerkingsverband Dimpact is een nieuw informatieplan opgesteld
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter en bestuurlijk portefeuillehouder), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn).
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door de burgemeester + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken
Dit agendapunt is doorgeschoven naar een volgende Voorbereidende Vergadering

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.15 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,           de voorzitter,


J.A.G. Huijs        W.C. Doorn-van der Houwen