Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 12 juni 2012

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 12 juni 2012

aanwezig:

voorzitter                   W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                       J.A.G. Huijs

raadsleden             A. de Louw (ag 2,3)
                                  M. de Klein (ag 3)
                                  J.Pijnappels (ag 2)
                                  K.Zwaans (ag 2)
                                  P.H.Jonkergouw (ag 2,3)
                                  M.Jeurissen (ag 3)

overige
aanwezigen            H. van Dongen (ag 3)
                                  P.Raaijmakers (ag 2) 
                                 J.Lenssen (secretaris) (ag 2,3)
                                 H.v.d. Moosdijk (ag 2)
                                 C.Remmer (hoofd afd Samenleving) (ag 2)
                                 Y de Geraaf, (Hoofd afd Ruimte) (ag 3)
                                 J.Cremers (RMB) (ag 3)

gasten
fracties                   M.Böhmer (gast Progressief Landerd, ag 2,3 )
                                H. van den Broek (gast RPP, ag 2,3)
                                K.Zwaans (DS97, ag 3)


(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Agendapunt 4 ((informerend) informatiebeleidsplan gemeente Landerd 2012-2015) wordt doorgeschoven naar de volgende vergadercyclus.

2. (informerend/opiniërend) transitie Jeugdzorg
Thans wordt de transitie Jeugdzorg besproken.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn)alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, Wethouder Raaijmakers.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Raaijmakers + korte presentatie (10 minuten)door de projectleider Transitie Jeugdzorg.
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Raaijmekars verzorgt mevrouw Van de Moosdijk een presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Vervolgens worden de bij de deelnemers aan de vergadering levende informatieve vragen beantwoord.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na de inhoudelijke bespreking sluit de voorzitter dit agendapunt af door te concluderen dat e.e.a. informerend/opiniërend is besproken, en dat op 24 oktober 2012 een vervolg komt, dan komt er wat meer over een verdere visie daaromtrent.

3. (informerend/opiniërend) RUD-vorming (regionale uitvoeringsdiensten)
Vanavond wordt een uiteenzetting gegeven over de RUD-vorming. Het college dient daarover binnenkort een standpunt in te nemen. Gemeenten en provincies gaan samenwerken in RUD’s om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe en bovenlokale milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn)alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, Wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten) door de heer J.Cremers van RMB.
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt de heer Cremers een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Vervolgens worden de bij de deelnemers aan de vergadering levende informatieve vragen beantwoord.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na de inhoudelijke bespreking sluit de voorzitter dit agendapunt af door te concluderen dat alle partijen het standpunt van het college ondersteunen. Er wordt volle aandacht gevraagd tav het construct en de risico’s die we daarbij lopen, financieel maar ook kwaliteit, maar ook als je kijkt naar de manier waarop dit tot stand komt en dat het een zodanige constructie heeft waarvan de heer De Klein zelfs zegt: recept voor alle ellende later,als je het op deze manier gaat regelen in de vorm waarin het gegoten is. In september komt het terug.

4. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.30 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,           de voorzitter,


J.A.G. Huijs        W.C. Doorn-van der Houwen