Afsprakenlijst voorbereidende vergadering 11 september 2013

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d.  11 september 2013

aanwezig:

voorzitter M.C. Bakermans

griffier  J.A.G. Huijs

raadsleden          N.Egtberts (ag 2,3,4)
                               B.Wieland (ag 2,3,4)
                               C.Dirks (ag 2,3,4)
                               B.Maathuis (ag 2,3,4)        
overige
aanwezigen         J.Lenssen (secretaris)
                               H. van Dongen (wethouder, ag 2,3)
                               H.Tindemans (wethouder, ag 4)
                               P. van Mil (afd Ruimte, ag 2)
                               T.Pijnappels (afd Ruimte, ag 4)
  
gasten
fracties                  H.v.d. Broek (gast RPP, ag 2,3,4)
                               M.Jeurissen (gast DS97, ag 2,3,4)
                               M. de Klein (gast Progressief Landerd, ag 2,3)
                               M. Böhmer (gast Progressief Landerd, ag 4)


(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een   ►tekentje  in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening

2. (informerend/opinerend) presentatie conceptstuctuurvisie Landerd
Vandaag  wordt de conceptstructuurvisie Landerd gepresenteerd.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45  minuten uitgetrokken

Niemand maakt gebruik van het spreekrecht.
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt de heer Van Mil een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst. Tijdens de presentatie zijn de bij de deelnemers aan de vergadering levende vragen gesteld en beantwoord.
►Tijdens de behandeling van het agendapunt wordt door de heer Van Mil namens wethouder van Dongen toegezegd dat aan de hand van de gehouden enquete inzicht gegeven zal worden in de differentiatie (mensen met versus mensen zonder eigen vervoer) voor wat betreft de mate van tevredenheid met het openbaar vervoer.
►Naar aanleiding van opmerkingen over de gevolgde procedure geeft wethouder Van Dongen aan dat de raadsleden komende weken nog de kans hebben een reactie te geven t.a.v. de voorliggende conceptstructuurvisie. Bovendien wordt afgesproken dat de wethouder de conceptstructuurvisie, nadat de inspraak is afgerond, terugbrengt in de VV.
►Tenslotte zegt wethouder Van Dongen toe dat de enquête ter beschikking wordt gesteld aan de raadsleden.
De voorzitter sluit af door naar de voormelde toezegging c.q. afspraak te verwijzen.
Uitdrukkelijk wordt nog aandacht gevraagd voor een goed digitaal “plug in” systeem waardoor iedere burger op een eenvoudige wijze b.v. de kaart in de structuurvisie kan openen.

3. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt bestemmingsplan Willevenstraat
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van woningen, waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen, op de locatie Willevenstraat in Schaijk. In de raadsvergadering van 18 september aanstaande wordt de raad voorgesteld het bestemmingsplan Willevenstraat  in de huidige vorm niet vast te stellen en de procedure te beëindigen. Dat voorstel komt voorbereidend in deze vergadering aan de orde.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45  minuten uitgetrokken

Niemand maakt gebruik van het spreekrecht.
Er is geen inleiding van het voorstel nodig.
Na de behandeling van het voorstel concludeert de voorzitter dat DS97, Progressief Landerd en CDA positief staan tegenover het voorstel, en dat de RPP nog twijfelt en zich nog binnen de fractie gaat beraden.

4. (informerend/opinerend) uitgangspunten handhavingsbeleid
Thans wordt gesproken over de uitgangspunten mbt het handhavingsbeleid. Dit agendapunt is in de Voorbereidende Vergadering van 11 juni 2013 doorgeschoven naar deze vergadercyclus.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Tindemans.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30  minuten uitgetrokken

Niemand maakt gebruik van het spreekrecht.
Wethouder Tindemans verzorgt een presentatie.
Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst. Tijdens de presentatie zijn de bij de deelnemers aan de vergadering levende vragen gesteld en beantwoord
►Tijdens de behandeling van het agendapunt zegt wethouder Tindemans toe om de vraag of ondernemers verplicht kunnen worden om bestaande luchtwassers te voorzien van een elektronisch monitoringssysteem, schriftelijk zal beantwoorden.
►Vervolgens zegt wethouder Tindemans toe dat de berekening van de omgevingsdienst mbt het aantal uren beschikbaar wordt gesteld.
►Wethouder Tindemans zegt toe dat volgend jaar als weer een nieuw handhavingbeleidsplan (prioritering) wordt opgesteld de raad aan de voorkant de kaders mbt de uitgangspunten kan aangeven voordat het college het plan vaststelt. Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe we met zijn allen kunnen zorgen dat het efficiënter wordt. Uitvoering is een zaak van het college.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.45 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,             de voorzitter,


J.A.G. Huijs          M.C. Bakermans