Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 11 september 2012

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 11 september 2012

aanwezig:

voorzitter                          W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                               J.A.G. Huijs

raadsleden                     R.Werring (ag 3,4,5,6)
                                          S.Reitsma (ag 3,4,5,6)
                                          M.Jeurissen (ag 3,4,5,6)
                                          M. de Klein (ag,3,4,5,6)

overige
aanwezigen                    H. van Dongen (wethouder, ag 3,4,5)
                                          J.Lenssen (secretaris) 
                                          R.Huizinga (afd Ruimte, ag 3,4,5,6)
                                          M.Maas (afd Ruimte, ag 6)
gasten
fracties                             M.Böhmer (gast Progressief Landerd, ag 3,4,5,6)
                                          H.v.d. Broek (gast RPP, ag 3,4,5,6)
                                          B.Maathuis (DS97, ag 3,4,5)
                                          P.H. Jonkergouw (gast CDA, ag 3,4,5,6)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een tekentje ►in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering
De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergaderingen van 11 en 12 juni 2012
worden ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

3. (informerend) ontwikkeling bestemmingsplan LOG Graspeel
Tijdens de vergadering wordt u geïnformeerd over de stand van zaken.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn, alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, Wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
c. Korte uiteenzetting (10 minuten) door wethouder Van Dongen.
d. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken
De heer J.Willems maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek. De voorzitter vraagt de heer Willems voortaan op zijn woordgebruik te letten.
Wethouder van Dongen verzorgt een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Vervolgens worden de bij de deelnemers aan de vergadering levende vragen beantwoord en sluit de voorzitter de behandeling van dit agendapunt af door de wethouder te bedanken voor de informatie, inclusief de planning.

4. (informerend/opiniërend) ontwerpbestemmingsplan en Plan-MER Buitengebied
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, het Plan-MER bestemmingsplan Buitengebied Landerd, de Nota van Inspraak en Vooroverleg, en alle bijbehorende stukken zijn gereed om de zienswijzenprocedure te doorlopen. Op 31 juli 2012 heeft het college dat besluit genomen. In de Voorbereidende Vergadering informeert het college u over de inhoud hiervan. Eventuele opmerkingen van de Voorbereidende Vergadering worden door het college meegenomen bij de beantwoording van de zienswijzen. De stukken liggen voor u in het raadhuis op de gebruikelijke plaats ter inzage.
Daarnaast zijn de genoemde documenten digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1685bpbgb2009-OW01.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn)alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, Wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 75 minuten uitgetrokken
Wethouder van Dongen verzorgt een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de beantwoording van de informatieve vragen maken achtereenvolgens de volgende personen gebruik van het spreekrecht voor het publiek: de heer H.v.d. Elzen namens ZLTO, de heer H. van Griensven (Stichting Natuur en Milieu Landerd en Omgeving) en de heer H.Kuppen
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter sluit constaterend als volgt af:
Vanuit minimaal drie fracties ligt de vraag voor om nog eens zorgvuldig te kijken naar de grenzen van bouwblokken c.q. bestemmingsvlak, en de mogelijkheid die het nieuwe bestemmingsplan daar mogelijk in zou kunnen bieden, of dat wenselijk is en op welke plek dat wenselijk zou moeten zijn en tegen welke randvoorwaarden of welke condities, en de consequenties die dat heeft als je op die manier te werk gaat (schadeclaims e.d.).
Wethouder Van Dongen heeft aangegeven er naar te zullen kijken, het is een complexe opdracht, zo geeft hij aan, hij doet zijn best dat zo goed mogelijk in beeld te krijgen, hij zal in dat verband ook bij “de buren” gaan kijken, die al iets in die richting ontwikkeld hebben. Hij zal kijken wat de mogelijkheden zijn en wat de alternatieven zouden zijn en hij komt er op terug in een Voorbereidende Vergadering.

5. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt bestemmingsplanherziening Louwstraat/ gashandel van Schaijk
Dit voorstel heeft betrekking op de bestemmingsplanherziening Louwstraat/ gashandel van Schaijk. Het voorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 november 2012.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn)alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen.
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Wethouder Van Dongen verzorgt de inleiding van het agendapunt.
Na de beantwoording van de informatieve vragen maakt mevrouw van Schaijk gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter sluit concluderend als volgt af.
Een drietal varianten heeft de revue gepasseerd, te weten een nul-variant van de situatie 2000, de variant terug naar de situatie 2005 en de variant die nu voorligt. Allemaal hebben ze op bepaalde wijzen gevolgen.
De vergadering wil inzichtelijk hebben het taxatierapport, wat wordt er nou geleverd, een totaaloverzicht van wat is de inbreng van de gemeente, wat is de inbreng van de familie Van Schaijk en wat betekent het als je helemaal niets meer zou willen, wat betekent het als je het contract van 2005 hanteert en niet verder gaat dan het contract van 2005, wat betekent het als je kijkt naar het voorstel wat nu voorligt, en wat betekent het als de raad instemt en de familie Van Schaijk niet? Er worden door de Voorbereiden Vergadering op dit moment geen standpunten ingenomen. De secretaris geeft nog aan dat in geen van de drie varianten overeenstemming is met de andere partij en dat alleen de richting bepaald wordt door de raad. Uiteindelijk zal dat vertaald moeten worden tot onderhandelingen en een overeenkomst.

6. (informerend/opiniërend) ontwerpbestemmingsplan Burgerveld 17-39, Zeeland
Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter kennisneming aangeboden.
De stukken liggen voor u in het raadhuis op de gebruikelijke plaats ter inzage, en zijn digitaal gekoppeld aan de op internet staande agenda van deze Voorbereidende Vergadering.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn)alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, Wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt mevrouw Maas een presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de beantwoording van de informatieve vragen constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
Er is geen behoefte aan inhoudelijke bespreking.
De voorzitter sluit af door te constateren dat e.e.a. verder kan worden uitgewerkt.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.45 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,                   de voorzitter,


J.A.G. Huijs                 W.C. Doorn-van der Houwen