Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 11 juni 2012

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 11 juni 2012

aanwezig
:

voorzitter               W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                   J.A.G. Huijs

raadsleden         R.Werring (ag 3,4,5)
                              B.Maathuis (ag 5)
                              M.Jeurissen (ag 3,4,5)
                              P.H. Jonkergouw (ag 3,4,5)
                              M.Böhmer (ag 3,4,5)

overige
aanwezigen        H. van Dongen (ag 3,4)
                              H.Tindemans (ag 5)
                              J.Lenssen (secretaris) (ag 3,4,5 )
                              Y. de Graaf (hoofd afd Ruimte) (ag 3,4,5)
                              L.Giessen (afd Ruimte) (ag 3,4)
                              M.Nijssen (externe) (ag 3)
                              F.Das (ag 5)

gasten
fracties                M. de Klein (gast Progressief Landerd, ag 3,4,5)
                              B.Maathuis (DS97, ag 3,4 )
                              S.Reitsma (gast CDA, ag 3,4 )

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering
De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergadering van 15 mei 2012 wordt ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. (informerend/opiniërend) ontwikkeling woningbouw in Schaijk West
Een vertegenwoordiger van “Ruimte voor Ruimte” zal een presentatie geven over de invulling van het plangebied Willevenstraat. Het voorontwerpbestemmingsplan Willevenstraat omvat 10 “ruimte voor ruimte”-woningen en 25 reguliere woningen. In september 2011 heeft de gemeenteraad ingesteld met een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van deze woningen.
Het betreffende voorontwerpbestemmingsplan ligt bij de stukken ter inzage.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt mevrouw Nijssen een presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Vervolgens constateert de voorzitter dat er bij de deelnemers aan de vergadering geen informatieve vragen zijn.
De heren Benneker en Van Leeuwen maken gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na de inhoudelijke bespreking sluit de voorzitter dit agendapunt concluderend als volgt af:
Het verslag van de gehouden bijeenkomst van wethouder Van Dongen met de bewonersvertegenwoordiging wordt gevoegd bij de stukken op het moment dat het raadsvoorstel richting gemeenteraad gaat; het zit overigens ook in het dossier, zodat het desgewenst al eerder gelezen kan worden.
De door de heer Benneker voorgedragen tekst wordt (digitaal) gekoppeld aan deze afsprakenlijst.
Er zijn informatieve vragen gesteld en wethouder van Dongen heeft meer inzicht gegeven in de situatie.
De Voorbereidende Vergadering heeft aangegeven: let op de westkant van het plan, zodat dat toch een beter aanzicht geeft als mensen via het Munpad komen aanrijden richting kern, en zorg dat dat afdwingbaar is, geen vrijblijvendheid; als voorbeeld is het plan Reek aangegeven.
Het komt conform de planning in december 2012 in de gemeenteraad.
Als aantekening daarop maakt de heer Reitsma de opmerking dat een aantal partijen haar twijfel uit over keuzes die gemaakt moeten worden (risico’s contractbreuk, nu anders dan in december?). Wethouder Van Dongen legt uit waarom e.e.a. beter in december bij de vaststelling van het bestemmingsplan afgewogen kan worden. De voorzitter sluit af door aan te geven dat n.a.v. de ingebrachte zienswijzen een afweging gemaakt moet worden en wellicht dat er dan wat meer bekend is van de zijde van de provincie.
Daarmee is de behandeling op dit moment afgesloten, e.e.a. komt terug in de vergadering van december 2012.

4. (informerend/opiniërend) bespreking gevraagde bestemmingsplanwijziging De Molen Banden
Thans wordt de gevraagde bestemmingsplanwijziging mbt De Molen Banden besproken.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn)alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, Wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Wethouder Van Dongen leidt het onderwerp kort in. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Vervolgens worden de bij de deelnemers aan de vergadering levende informatieve vragen beantwoord.
De heer Meijer maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na de inhoudelijke bespreking sluit de voorzitter dit agendapunt concluderend als volgt af:
De Voorbereidende Vergadering is unaniem positief mbt het collegevoorstel.
Wel wordt aangegeven dat alles goed vastgelegd moet worden, ook mbt buitenopslag.
Scherm het zich af, vooral de doorgaande lijn Schaijk-Zeeland. De heer Werring vraagt ook aandacht voor de N324.
Wethouder Van Dongen heeft mbt brandgerelateerde bedrijven aangegeven dat de Verordening van toepassing is, maar ook daar zal helderheid nogmaals nodig zijn.
De Voorbereidende Vergadering onderschrijft om te onderzoeken of een tweede bedrijfswoning toch mogelijk is, maar dan alleen maar door het aanwenden van de molen, en die te betrekken bij dit plan.
Tenslotte is aangegeven dat nagegaan wordt mbt de buitenopslag tov binnenopslag, in relatie tot het gevaar van een bepaald soort mug die meekomt, of de milieueffecten (volksgezondheid) meer gewaarborgd zijn door binnenopslag.

5. (informerend/opiniërend) bespreking Ontwikkelingsvisie Recreatieterreinen Landerd
Thans wordt gesproken over de door de raad vast te stellen Ontwikkelingsvisie Recreatieterreinen Landerd.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn)alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, Wethouder Tindemans.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Tindemans + korte presentatie (10 minuten).
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 60 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Tindemans verzorgt de heer Das een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Vervolgens worden de bij de deelnemers aan de vergadering levende informatieve vragen beantwoord.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
►Tijdens de inhoudelijke bespreking zegt wethouder Tindemans toe in de verdere uitwerking van het handhavingsprogramma mbt permanente bewoning in de uitvoering te kijken op welke manier capaciteit ingezet wordt om ook daadwerkelijk handhavend op te treden tav permanente bewoning.
Na de inhoudelijke bespreking sluit de voorzitter dit agendapunt concluderend als volgt af:
De Voorbereidende Vergadering staat positief tov deze visie en ook het verbeteren van de kwaliteit, de Voorbereidende vergadering ondersteunt ook het aangegeven toetsingskader.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.45 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,              de voorzitter,


J.A.G. Huijs           W.C. Doorn-van der Houwen