Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 11 april 2012


Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 11 april 2012

aanwezig
:

voorzitter                      W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                          J.A.G. Huijs

raadsleden                B.Maathuis (ag 2,3)
                                     M. van Gerwen (ag 2)
                                     P.H. Jonkergouw (ag 2,3)
                                     M.Böhmer (ag 3) 
                                     N.Egtberts (ag 3)
                                     M. de Klein (ag 2)

overige
aanwezigen               H. van Dongen (ag 2) 
                                     J.Lenssen (secretaris)
                                     Y. de Graaf (hoofd afd VROM, ag 2 )
                                     R.Peters (afd VROM, ag 2)

gasten
fracties                       M.Böhmer (gast Progressief Landerd, ag 2)
                                     R.Werring (gast RPP, ag 2,3)(v.a. 20.35 uur)
                                     K.Zwaans (DS97, ag 2)
                                     S.Reitsma (gast CDA, ag 2,3)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ► tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. (informerend/opiniërend) bespreken uitgangspunten mbt te ontwikkelen bestemmingsplan Buitengebied
Vanavond wordt gesproken over de uitgangspunten mbt het te ontwikkelen bestemmingsplan Buitengebied.
De presentatiesheets zijn voor raadsleden separaat bijgevoegd, en bovendien digitaal gekoppeld aan de op www.landerd.nl geplaatste agenda van deze vergadering
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen..
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen over de presentatiesheets..
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking van de beslispunten die in de presentatiesheets zijn opgenomen..
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 120 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen wordt gelegenheid gegeven informatieve vragen over de reeds verstrekte presentatiesheets te stellen.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens vindt de inhoudelijke bespreking plaats. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst. In die presentatie zijn de onderstaande 17 beslispunten opgenomen. Per beslispunt is de door de voorzitter geformuleerde conclusie vermeld.

1. Strategische visie
Voorstel:
• Strategische visie opnemen in de toelichting bij het bestemmingsplan en benoemen als belangrijkste ambitie.
• Niet té terughoudend zijn met medewerking aan bestemmingsplanafwijkingen via maatwerk, voor ontwikkelingen die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze ambitie uit de strategische visie.
Conclusie VV: akkoord.

2. Systematiek gebiedsbestemmingen
Voorstel:
De verplichte onderverdeling in ‘Agrarisch’ en ‘Groenblauwe mantel’ uit de VR wordt opgenomen en aangevuld met de begrenzing van de landschappelijke waarden uit het geldende bestemmingsplan (hulpkaart B) als de bescherming anders te kort zou schieten.
Conclusie VV: akkoord

3. Duurzame locaties iv
Voorstel:
• Een nadere uitwerking en onderbouwing van de toetsingscriteria voor duurzame locaties volgt via een separate beleidsnotitie.
• Afwachten of plan-MER en/of GES hiervoor nadere onderbouwing, normen en kaders kunnen bieden.

►Wethouder Van Dongen zegt toe dat zodra de conceptopdrachtformulering mbt GES er is dat wordt medegedeeld aan de raad en een datum wordt geprikt waarop de raadsleden inbreng kunnen geven. Afgesproken is dat als raadsleden nu al suggesties hebben om mee te nemen mbt GES ze die per mail doorgeven aan de griffier, die ze doorstuurt naar wethouder Van Dongen en cc naar de raads- en overige collegeleden.
Conclusie VV: Progressief Landerd geeft aan graag te zien dat er wat nadere normen opgenomen worden mbt het onderzoek van de GGD (afstanden). De opmerkingen van de GGD moeten wat Progressief Landerd betreft in het bestemmingsplan worden opgenomen. De andere partijen vinden dat dat via de voorgestelde separate beleidsnotitie kan.

4. Duurzame iv
Voorstel:
Duurzame productie niet opnemen als restrictieve maatregel, maar als een vorm van de verplichte extra kwaliteits-verbetering.
Conclusie VV: akkoord, doch, zo geeft Progressief Landerd aan, de uitwerking zal belangrijk zijn.

5. Omschakeling naar iv
Voorstel:
De wijzigingsbevoegdheid voor omschakeling van grondgebonden agrarische bedrijven naar iv schrappen uit het bestemmingsplan.
Conclusie VV: akkoord.

6. Grondgebonden melkveehouderij
Voorstel:
• Tot 1,5 ha worden melkveehouderijen altijd bestemd/beschouwd als grondgebonden.
• Bestaande melkveehouderijen groter dan 1,5 ha worden bestemd als grondgebonden.
• Via wijzigingsbevoegdheid kunnen grondgebonden melkveehouderijen in zowel agrarisch gebied als groenblauwe mantel uitbreiden. Bedrijven moeten bij uitbreidingen boven de 1,5 ha aantonen dat ze grondgebonden blijven (dus ook bestaande bedrijven groter dan 1,5 ha die uit willen breiden).
• Bijvoorbeeld door AAB advies en minimaal aaneengesloten huiskavel van 0,125 ha per koe.
• Opnemen van een maximale maat van het bouwblok is dan niet meer noodzakelijk.
Conclusie VV: akkoord, mdv dat op verzoek van Progressief Landerd als extra “bolletje” wordt opgenomen “aanvulling kwaliteitsverbeteringen c.q. aanvullende criteria”.

7. Overig niet-grondgebonden agrarische bedrijven
Voorstel:
• Wijzigingsbevoegdheid voor omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden alleen in agrarisch gebied.
• Uitbreiding via wijzigingsbevoegdheid in agrarisch gebied én groenblauwe mantel.
• Geen maximale maat, maar via maatwerk.
Conclusie VV: akkoord.

8. Teeltondersteunende voorzieningen
Voorstel:
• Lage tijdelijke (gaas, folie, doek): geen omgevingsvergunning.
• Overige tijdelijke: Via omgevingsvergunning toegestaan in agrarisch en groenblauw. Geen maximale oppervlaktemaat.
• Permanente: Alleen binnen bouwblok (aansluitend aan bestaand bouwblok) met specifieke aanduiding om te voorkomen dat er ook gebouwen kunnen worden opgericht. Via wijzigingsbevoegdheid in agrarisch en groenblauw. Geen maximale maat, maar via maatwerk.
Conclusie VV: akkoord.

9. VAB
Voorstel:
die in het geldende bestemmingsplan uit 1999 nog bestemd waren als en dat niet meer zijn / gaan stoppen en waar nog geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden (vab-vestiging, RvR, BIO, sloop-bonus).
Conclusie VV: akkoord.

10. Niet-agrarische bedrijven
Voorstel:
• Vestiging alleen mogelijk op VAB in zowel agrarisch als groenblauw. Maximaal categorie 1 en 2, 5.000 m2 bestemmingsvlak en 400 m2 bebouwing. Dit is in lijn met de regeling uit het voorontwerp.
• Via wijzigingsbevoegdheid kunnen bestaande bedrijven in agrarisch en groenblauw uitbreiden met maximaal 25% (zowel bestemmingsvlak als bebouwing).
• alleen als voldaan wordt aan de algemene randvoorwaarden.
►Wethouder Van Dongen zegt toe, wat betreft de uitbreiding via wijzigingsbevoegdheid met 25 %, inzichtelijk te maken over welke algemene randvoorwaarden wordt gesproken en op welke bedrijven dat van toepassing is. De wethouder komt er op terug.
Conclusie VV: akkoord, doch er is een zeker voorbehoud mbt de 25%-uitbreiding via wijzigingsbevoegdheid. E.e.a. is afhankelijk van de beantwoording van wethouder Van Dongen.

11. Agrarisch verwante en agrarisch technische hulpbedrijven
Voorstel:
• het gestelde in de vorige sheet kunnen agrarisch verwante en technische hulpbedrijven zich in agrarisch gebied vestigen op een VAB met een bestemmingsvlak van maximaal 1,5 ha en het bestaande oppervlak aan bebouwing.
• Bestaande bedrijven kunnen in agrarisch en groenblauw via wijzigingsbevoegdheid uitbreiden met maximaal 25% (zowel bestemmingsvlak als bebouwing).
Conclusie VV: akkoord mdv de toezegging van wethouder Van Dongen, beschreven bij 10, ook geldt voor de bij 11 bedoelde bestaande bedrijven, en mdv dat er een goede begripsdefinitie mbt agrarisch verwante en agrarisch technische hulpbedrijven gegeven moet worden.

12. Burgerwoningen
Voorstel:
Uitbreiding boven de 600 m3 tot maximaal 750 m3 zal daarom alleen via en de gestelde randvoorwaarden mogelijk gemaakt gaan worden.
Conclusie VV: akkoord.

13. Bijgebouwen t.b.v. wonen
Voorstel:
• Bij recht wordt maximaal 80 m2 aan vrijstaande bijgebouwen toegestaan.
• Via afwijkingsbevoegdheid en onder de gestelde randvoorwaarden mogen alle bestemmingen hun oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen t.b.v. wonen vergroten tot maximaal 150 m2.
• Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de regeling uit het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Conclusie VV: akkoord.

14. Sloop-bonusregeling
Voorstel:
Regeling uit voorontwerp handhaven.
Conclusie VV: akkoord.

15. Verblijfsrecreatieve terreinen
Voorstel:
• Onderscheid tussen verschillende objecten (huisjes, chalets en stacaravans) wordt losgelaten. Er wordt enkel nog gesproken van recreatieve nachtverblijven.
• Maximale maat voor recreatieve nachtverblijven wordt 80 m2 (tot 70 m2 vergunningsvrij op grond van Bor) met 6 m2 aan bijgebouw.
• Maximale goothoogte 3 m1, en nokhoogte 5,5 m1.
• Het maximale toegestane aantal betreft het aantal uit de in maart/april 2011 uitgevoerde inventarisatie.
• Vanwege brandveiligheid wordt een minimale afstand van 3 meter tussen objecten opgenomen.
Conclusie VV: akkoord, doch wethouder van Dongen gaat na of het aantal uit de in maart/april 2011 uitgevoerde inventarisatie als maximale toegestane aantal afdwingbaar is.

16. Archeologie en cultuurhistorie
De Nota Archeologie gemeente Landerd wordt op 19 april 2012 vastgesteld en doorvertaald in het bestemmingsplan.

Voorstel:
Omwille van de tijd wordt geen nader cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd, beperken we ons tot de gebieden die zijn opgenomen in de VR en op de CHW-kaart van de provincie. Deze gebieden worden beschermd via het omgevingsvergunningenstelsel.
Conclusie VV: akkoord.

17. Archeologie en cultuurhistorie
Keuze:
Wel of geen sloopverbod (of nadere voorwaarden) voor cultuurhistorisch panden op lijst uit het geldende bestemmingsplan Buitengebied?
In het geldende plan is hiervoor wel een dergelijke regeling opgenomen, maar schrappen van dit sloopverbod is meer in lijn met eerder raadsbesluit betreffende vrijwilligheid bij gemeentelijke monumenten.
Conclusie VV: akkoord met geen sloopverbod, muv Progressief Landerd die wel een sloopverbod wil.

De voorzitter sluit concluderend af met de constatering dat er vanavond mbt een aantal voorstellen richtinggevende uitspraken zijn gedaan. Progressief Landerd tekent daarbij aan, zo vat de voorzitter samen, dat zij wat meer doorvertalingen hadden verwacht in het bestemmingsplan ipv in beleidsnotities.
►Wethouder Van Dongen zegt toe dat hij de beleidsnotities voor de vaststelling van het bestemmingsplan zal aanbieden

3. (informerend/opiniërend) plan van aanpak uitvoeringsprogramma strategische visie Landerd 2020
In de raadsvergadering van 10 november 2011 is de strategische visie Landerd 2020 vastgesteld. Daarin staat wat voor gemeente Landerd in 2020 wil zijn.
In het te maken uitvoeringsprogramma wordt aangegeven hoe de visie te realiseren is. Tevens wordt een sterkte/zwakteanalyse gemaakt.
Thans wordt het plan van aanpak voor het uitvoeringsprogramma en de sterkte/zwakteanalyse gepresenteerd en besproken.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter en bestuurlijk portefeuillehouder), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn).
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door de burgemeester + korte presentatie (10 minuten) door de gemeentesecretaris.
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Na een korte inleiding door de burgemeester verzorgt de gemeentesecretaris een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de beantwoording van de informatieve vragen constateert de voorzitter dat niemand gebruik maakt van het spreekrecht voor het publiek.
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter sluit dit agendapunt af met dank aan allen voor hun bijdrage.

4. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.15 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,           de voorzitter,


J.A.G. Huijs        W.C. Doorn-van der Houwen