Afsprakenlijst voorbereidende vergadering 10 september 2013

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d.  10 september 2013

aanwezig
:

voorzitter M.C. Bakermans

griffier  J.A.G. Huijs

raadsleden        A. de Louw (ag 2,3)
                             K.Zwaans (ag 2,3)
                             P.H. Jonkergouw (ag 2,3)
                            J.Pijnappels (ag 2,3)         
overige
aanwezigen      P.Raaijmakers (wethouder, ag 2,3)
                            A. Morssinkhof (afd Samenleving, ag 2,3)
                            A.Manders (afd Samenleving, ag 2m,3)
                            H. v.d. Moosdijk (reg. projectleider Jeugdzorg, ag 2,3)
   
gasten
fracties               N.Egtberts (gast RPP, ag 2,3)
                            C.Schoonenberg (gast DS97, ag 2,3)
                            M. de Klein (gast Progressief Landerd, ag 2,3)
                            P.Kremers (gast CDA, ag 2,3)


(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een  ► tekentje  in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering
De afsprakenlijst  van de Voorbereidende Vergadering van 11 juni 2013 wordt ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. (informerend/opinerend) Transities Awbz, Jeugdzorg en Participatie
Vandaag  wordt een viertal presentaties gegeven, te weten “Transitie Awbz en het beleidsplan”, “Pilot HBH” , “Transitie Jeugdzorg en het functioneel ontwerp” en “Participatie”.
In de raadsvergadering van woensdag 18 september 2013 wordt het beleidsplan “Transformatie van Awbz naar Wmo” ter vaststelling voorgelegd.

De voorzitter legt uit dat de aanpak vanavond afwijkt van de gebruikelijke.
Wethouder Raaijmakers zal e.e.a. inhoudelijk leiden.
Na een inleiding door wethouder Raaijmakers verzorgen achtereenvolgens de heer Morssinkhof, mevrouw Manders en mevrouw v.d. Moosdijk een presentatie. Zij doen dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst. Tijdens de presentatie zijn de bij de deelnemers aan de vergadering levende vragen gesteld en beantwoord, stellingen behandeld en meningen verkondigd en bediscussieerd. Wethouder Raaijmakers gebruikt een en ander als input voor de vervolgstappen. Het onderdeel participatiewet is niet behandeld en komt te zijner tijd aan de orde.

4. Sluiting
Wethouder Raaijmakers sluit de vergadering om ca. 22.30 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,           de voorzitter,


J.A.G. Huijs        M.C. Bakermans