Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 10 april 2012

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 10 april 2012

aanwezig:

voorzitter               W.C. Doorn-van der Houwen

griffier                    J.A.G. Huijs

raadsleden           P.H. Jonkergouw (ag 3,4)
                                R.Werring (ag 3,4)
                                M.Jeurissen (ag 3,4)
                                M. de Klein (ag 3,4)

overige
aanwezigen          H. van Dongen (ag 3,4) 
                                H.Tindemans (ag 3) 
                                P.Raaijmakers (ag 3)
                                J.Lenssen (secretaris) 
                                H. de Mare (bouwmeester, ag 4)

gasten
fracties                   M. Böhmer (gast Progressief Landerd, ag 3)
                                 R. van Schaijk (gast Progressief Landerd, ag 3)
                                 N.Egtberts (gast RPP, ag 3) 
                                 H.v.d. Broek (gast RPP, ag 4)
                                 K.Zwaans (DS97, ag 3,4)
                                 S.Reitsma (gast CDA, ag 3,4)

(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een► tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergaderingen
De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergaderingen van 6 en 7 maart 2012 wordt ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

3. (voorbereidend) raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet Kindcentrum Zeeland
In de Voorbereidende Vergadering van 6 maart 2012 is het raadsvoorstel mbt het vaststellen van het bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland, alsmede het verkeersonderzoek mbt de omgeving van het Kindcentrum Zeeland besproken.
Dat raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 april 2012.
In de raadsvergadering van 19 april 2012 zal ook het raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet Kindcentrum Zeeland aan de orde komen. Dat kredietvoorstel wordt vanavond besproken.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten)
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 90 minuten uitgetrokken
Wethouder Van Dongen leidt het onderwerp kort in.
Na de beantwoording van de informatieve vragen maken achtereenvolgens de volgende personen gebruik van het spreekrecht voor het publiek: de heer E.van Hout (namens muziekvereniging Zeelandia), de heer H.Leenders en mevrouw R.v.d. Coer gezamenlijk (namens de Vlasgaard,de Wizzert, de kinderdagverblijven en de peuterspeelzaal), de heer C. van Dongen (namens Zorg Om Zeeland) en de heer J.Eijsermans (namens de Zeelandse Ondernemersvereniging).
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
►Bij die gelegenheid zegt wethouder Van Dongen toe dat hij, in relatie tot het door de heer Egtberts genoemde bedrag van €367.000,-, schriftelijk aan zal geven hoeveel extra vierkantemeters voor de school en hoeveel voor de kinderopvang er, vergeleken met de plannen van twee jaar geleden, bij zijn gekomen.
De voorzitter sluit af met de constatering dat RPP duidelijk is geweest mbt het kredietvoorstel; RPP is daar geen voorstander van om de hen moverende redenen die zij aan hebben gegeven.
De andere fracties hebben vragen gesteld. DS97 is helder geweest en gezegd zich te kunnen vinden in het kredietvoorstel. De fracties CDA en Progressief Landerd hebben niet echt een uitspraak gedaan, maar wel een aantal vragen gesteld, hetgeen, met instemming van die fracties, door de voorzitter wordt geïnterpreteerd als dat e.e.a. meegenomen wordt in de besluitvorming van volgende week

(Na de behandeling van dit agendapunt wordt de vergadering ca 10 minuten geschorst ivm het interviewen van wethouder Van Dongen en de heer Werring door Omroep Brabant)

4. (informerend/opiniërend) uitwerking Centrum Schaijk
Thans komt de uitwerking van het Centrum Schaijk aan de orde.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Opening en voorstelronde, verzorgd door de voorzitter
b. Inleiding door wethouder Van Dongen + korte presentatie (10 minuten)
c. Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.
e. Inhoudelijke bespreking.
f. Dit agendapunt wordt afgesloten met het door de voorzitter formuleren van de bevindingen ten aanzien van het besprokene.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 75 minuten uitgetrokken
Wethouder Van Dongen en de heer De Mare geven een korte uiteenzetting van de uitwerking. Zij doen dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de beantwoording van de informatieve vragen maken achtereenvolgens de volgende personen gebruik van het spreekrecht voor het publiek: de heer H.Christiaens (Albert Heijn) en de heer P.Werter (Brabant Wonen).
Vervolgens wordt e.e.a. inhoudelijk besproken.
De voorzitter sluit af met de constatering dat de uitgangspunten, zoals die geformuleerd zijn en die op 24 mei worden voorgelegd aan de raad, ondersteuning vinden in de Voorbereidende Vergadering. Dat houdt ook in dat tussen nu en 24 mei verder gesproken kan worden en dat er verdere activiteiten kunnen worden ontplooid door de ontwikkelaar en de gemeente. Een paar partijen hebben, in relatie tot hetgeen is ingesproken door de heer Christiaens, en ook al bekend van MRE zelf, aangegeven aan te dringen op voortvarendheid.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.15 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,             de voorzitter,


J.A.G. Huijs          W.C. Doorn-van der Houwen