Afsprakenlijst voorbereidend vergadering 11 juni 2013

Afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering gemeente Landerd d.d. 11 juni 2013

aanwezig
:

voorzitter           M.C. Bakermans

griffier                J.A.G. Huijs

raadsleden      R.Werring (ag 3,4,5,5a)
                           M.Jeurissen (ag 3)
                           S.Reitsma (ag 3,4,5,5a)
                           M. de Klein (ag 3,4,5,5a)
                           B.Maathuis (ag 4,5,5a)
overige
aanwezigen     H. van Dongen (wethouder, ag 3,4,5,5a)
                           P.Raaijmakers (wethouder, ag 5a)
                           H.Tindemans (wethouder, ag 5a)
                           H.Tindemans (wethouder, ag)
                           J. Lenssen (gemeentesecretaris)
                           R.Peters (afd Ruimte, ag 5)
                           Y. de Graaf (hoofd afd Ruimte, ag 3,4,5,5a)
                           J. van Gorp (hoofd afd R&B, ag 5a)
                           R.Huizinga (afd Ruimte, ag 3,4)
                           H. de Mare (ag 3)

gasten
fracties             H.v.d. Broek (gast RPP, ag 3,4,5,5a) 
                          B.Maathuis (gast DS97, ag 3) 
                          M.Böhmer (gast Progressief Landerd, ag 5,5a)
                          B.Wieland (gast Progressief Landerd, ag 3,4) 
                          P.H. Jonkergouw (gast CDA, ag 3,4,5,5a)


(De afsprakenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat is afgesproken. Tevens worden eventuele toezeggingen vermeld (inclusief een ►tekentje in de kantlijn). De afsprakenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening

2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering
De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergadering van 14 mei 2013 wordt ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. (informerend/opinierend) raadsvoorstel mbt centrumplan Schaijk
In de raadsvergadering van 24 mei 2012 zij de kaders vastgesteld voor het cenrtum van Schaijk. In de raadsvergadering van 31 januari 2013 is “planvariant 4”aan de orde geweest en zijn dienaangaande de nodige besluiten genomen. MRE heeft op 19 februari 2013, aangevuld op 20 maart 2013, een nieuw plan ingediend. Het oude plan is hiermee van de baan. Thans wordt het nieuwe plan besproken en het concept- raadsvoorstel dat daarop betrekking heeft. Een en ander wordt tevens geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 september 2013.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 60 minuten uitgetrokken
De heer Smits maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek. Hij geeft aan te spreken als betrokken inwoner van Schaijk, mede namens vele anderen die met meer dan gemiddelde belangstelling de ontwikkelingen in het dorp Schaijk volgen.
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt de heer De Mare een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
►Wethouder Van Dongen zegt tijdens de behandeling van het plan toe dat hij, gelet op de gemaakte opmerkingen mbt de (zorg)woningen, mbt een “spookgebied” en mbt de situatie in de Pastoor van Winkelstraat (situatie tpv de voormalige Plus-winkel) zijn huiswerk gaat doen en zsm bij de raad terug komt, en daarbij de opmerkingen zo goed als mogelijk verwerkt. De voorzitter constateert dat het plan volgens de Voorbereidende Vergadering op dit moment nog niet rijp is voor behandeling in een raadsvergadering. Hij geeft bij zijn afronding aan dat, buiten hetgeen de wethouder heeft toegezegd te gaan doen, er door de Voorbereidende Vergadering is aangegeven dat er voor gezorgd moet worden dat binnen de communicatie, consultatie als tussenstap zit.


4. (voorbereidend) integrale afweging woningbouw
Op 25 maart 2013 heeft de raad ingestemd met nieuw beleid ten aanzien van de woningbouwopgave, met als doel te komen tot een evenwichtige woningmarkt in Landerd in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Het voorliggend raadsvoorstel, dat betrekking heeft op een integrale afweging van het woningbouwprogramma, is geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 juni 2013. Dat voorstel komt voorbereidend in deze vergadering aan de orde
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Achtereenvolgens maken de heren Voet, Zegers, School en Peters gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt de mevrouw De Graaf een presentatie. Zij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
►Wethouder Van Dongen zegt mbt de plannen waar de insprekers op doelden, en mbt de plannen waar de laatste tijd brieven over gestuurd zijn naar raadsleden, dat hij die individuele plannen nog zal bekijken en dat de betreffende personen een antwoord krijgen en de raad daar een kopie van krijgt.
►Wethouder Van Dongen zegt toe dat hij de raad schriftelijk zal mededelen wanneer hij met een stuk mbt al dan niet gedifferentieerde prijzen komt.
Na de bespreking sluit de voorzitter af met de conclusie datdat het voorstel voor de raadsvergadering van 20 juni geagendeerd wordt, en dat de wethouder een gemakkelijker avond heeft als hij de antwoorden op de vragen heeft.


Voorstel van orde: nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat niemand op de publieke tribune voor agendapunt 6 (uitgangspunten handhavingsbeleid) is gekomen wordt besloten dat, vanwege het verwachte late tijdstip, agendapunt 6 wordt doorgeschoven naar een vergadering in de volgende cyclus

5. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt vaststelling bestemmingsplan Graspeel
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van het bestemmingsplan Graspeel.
Het plan voorziet in een nieuwvestigingslocatie voor een intensieve veehouderij van 3 ha en een uitbreiding van een bestaande intensieve veehouderij tot 1,5 ha, alsmede voor de rest van het plangebied, t.o.v. het geldend bestemmingsplan Buitengebied, beperkingen voor uitbreiding,hervestiging en omschakeling van en naar een intensieve veehouderij.
Dit voorstel is tevens geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 juni 2013.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
Achtereenvolgens maken de heren Pierik, Verbruggen, De Rooij en Catsburg gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen verzorgt de heer Peters een presentatie. Hij doet dat aan de hand van de sheets die gekoppeld zijn aan de op de website van de gemeente Landerd geplaatste digitale versie van deze afsprakenlijst.
Na de bespreking sluit de voorzitter af met de conclusie dat er brede ondersteuning is om dit voorstel 20 juni a.s. in de raadsvergadering te brengen.

5a. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt Kindcentrum Zeeland (toegevoegd)
Het bovenvermeld raadsvoorstel is toegevoegd aan de (voorlopige) agenda van de raadsvergadering van 20 juni 2013. Dat voorstel komt voorbereidend in deze vergadering aan de orde.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Van Dongen.
a. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
b. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
c. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 45 minuten uitgetrokken
De heer Versteeg maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.
►Wethouder Van Dongen zegt tijdens de behandeling van het voorstel toe dat wethouder Raaijmakers breder dan in relatie tot de accommodatiediscussie zal bekijken waar de extra kosten uit betaald kunnen worden.

Na de bespreking sluit de voorzitter af met de conclusie dat het voorstel in de raadsvergadering van 20 juni 2013 aan de orde komt.

6. (informerend/opiniërend) uitgangspunten handhavingsbeleid
Thans wordt gesproken over de uitgangspunten mbt het handhavingsbeleid.
Deelnemers aan de behandeling van dit agendapunt zijn, buiten de burgemeester (voorzitter), van elke raadsfractie een raadslid en (desgewenst) een gast (kan iedereen zijn), alsmede de bestuurlijk portefeuillehouder, wethouder Tindemans.
d. Spreekrecht voor het publiek. Aan ieder van het publiek wordt de gelegenheid geboden het woord te voeren over dit onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten, tenzij er meer dan 3 sprekers zijn. Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld
e. Bespreking in twee termijnen (inclusief eventuele presentatie)
f. Formulering bevindingen/conclusie door de voorzitter.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het “spreekrecht voor het publiek”, ca. 30 minuten uitgetrokken
Dit agendapunt is vanwege het late tijdstip doorgeschoven naar een vergadering in de volgende cyclus.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.45 uur.

Aldus vastgesteld in de Voorbereidende Vergadering van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,           de voorzitter,


J.A.G. Huijs        M.C. Bakermans