Een gezond financieel fundament voor de toekomst van de gemeente Maashorst

Geplaatst op dinsdag 31 augustus 2021

Conceptbegroting 2022 gemeente Maashorst i.o.

De colleges van burgemeester en wethouders van – nu nog - Landerd en Uden presenteerden vandaag gezamenlijk de conceptbegroting gemeente Maashorst 2022.

Na jaren van voorbereiding op de gemeentelijke herindeling die per 1 januari 2022 een feit is, zijn ook de financiën van beide gemeenten samengevoegd tot één programmabegroting 2022. Ons doel, het overdragen van een structureel sluitende begroting, zonder OZB-lastenstijging voor onze inwoners en mét een structurele bestedingsruimte van € 500.000,- voor de nieuwe gemeenteraad, is hiermee bereikt. Er is zelfs meer financiële ruimte beschikbaar voor de nieuwe raad om haar ambities te realiseren. Op 7 oktober volgt er een toelichting op deze conceptbegroting voor de raden van Landerd en Uden en andere belangstellenden.

Beleidsarm, maar wel met al in gang gezette ontwikkelingen

'Deze begroting kan gezien worden als een financieel overdrachtsdocument.' aldus wethouder financiën van de gemeente Uden, Franko van Lankvelt. 'We hebben alle tot nu toe bekend zijnde (financiële) ontwikkelingen opgenomen.' 'Los van deze reeds bekende ontwikkelingen, waren er natuurlijk al veel zaken opgestart vanuit eerdere begrotingen van beide gemeenten,' vult wethouder financiën Hans Vereijken zijn collega uit Uden aan.

De afgelopen jaren zijn er zowel in Landerd als Uden diverse besluiten genomen, die in uitvoering zijn of in uitvoering komen, en als zodanig opgenomen in deze begroting. Denk hierbij aan:

'Ook goed om te melden is, dat het samengaan van beide gemeenten geen lastenverhoging voor onze inwoners tot gevolg heeft, en dat er een structurele ruimte van € 500.000 beschikbaar is om verder in te vullen voor de nieuwe raad. Er is zelfs meer geld beschikbaar voor de plannen van de nieuwe raad,' vervolgt wethouder Van Lankvelt. 'Hierdoor kan de nieuwe gemeente Maashorst doorontwikkelen.'

Begroting 2022-2025 basis voor nieuw coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen in november, gaan de gekozen partijen en bestuurders werken aan een nieuw coalitieakkoord. Deze conceptbegroting is een belangrijk document voor de beleidskeuzes die gemaakt gaan worden. Een nieuwe afweging van beleid en middelen zal dan zijn financiële vertaling krijgen in de definitieve Programmabegroting Maashorst 2022.

In de toekomstvisie gemeente Maashorst, die samen met inwoners, organisaties en ondernemers tot stand is gekomen, staan belangrijke thema’s benoemd. Zo vinden inwoners bijvoorbeeld diversiteit van de dorpen belangrijk, het groene en gastvrije karakter en een fijn woonklimaat met goede voorzieningen. Maar ook goede zorg op maat en een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers. Deze en meer onderwerpen zijn verder uitgewerkt door de visiegroepen economie, zorg, buitengebied, wonen en participatie. Zij leveren bouwstenen aan, die richting kunnen geven aan nieuw beleid voor Maashorst.

Behandeling conceptbegroting

De gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van Landerd en Uden boden de concept Programmabegroting gemeente Maashorst 2022 aan de gemeenteraden aan. Op donderdag 7 oktober a.s. wordt de begroting besproken in een gezamenlijke raadsvergadering.

De concept Programmabegroting gemeente Maashorst 2022 is te vinden op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl, onder de kopjes Nieuws en Belangrijke documenten.
.