Januari: presentatie ontsluiting firma Jonkergouw Schaijk

Geplaatst op donderdag 10 december 2020

De firma Jonkergouw onderzoekt in nauwe samenwerking met de gemeente de mogelijkheden voor een totale bedrijfsverplaatsing naar en doorontwikkeling aan de Broksteeg in Schaijk.

Omgevingsdialoog

Tijdens een omgevingsdialoog in juli 2020 zijn omwonenden geïnformeerd en gevraagd naar hun reacties. Het merendeel van de reacties had betrekking op de geschetste verkeersbewegingen en het voorstel voor de ontsluiting via de Broksteeg op de Pastoor van Winkelstraat. Dit was voor de gemeente aanleiding om een second-opinion verkeersstudie uit te laten voeren door het onafhankelijke adviesbureau Megaborn. Het bureau is momenteel druk bezig verschillende ontsluitingsvarianten te onderzoeken.

Onderzoek

Op basis van een verkeerskundige en ruimtelijke onderzoek wordt een afwegingstabel gemaakt met verschillende afwegingsaspecten, zoals veiligheid, bereikbaarheid, inpassing en kosten.

Rapportage en varianten

De rapportage met de variantenafweging wordt naar verwachting in de 3e week van  januari 2021 aan omwonenden gepresenteerd via een digitale bijeenkomst en de gemeentelijke website. De omwonenden krijgen dan een week de tijd hun reactie te geven. Deze reacties worden dan verzameld en samen met de rapportage in februari voorgelegd aan het gemeentebestuur. Zij maken dan een keuze voor de eindvariant.

Over de exacte vorm en datum van deze presentatie en de wijze waarop iedereen zijn mening kan inbrengen worden omwonenden begin januari nader geïnformeerd.

Onderzoek omgeving

Voor de variantenanalyse worden nu de volgende aspecten onderzocht:
de huidige en toekomstige verkeerstromen, verkeersveiligheid, geluidshinder, bereikbaarheid, kosten, waterafvoer, ecologie, ruimtelijke inpassing en duurzaamheid.

Daarvoor worden de komende week ook verschillende omwonenden geïnterviewd. Hen wordt gevraagd of alle relevante aspecten in beeld zijn of dat er nog aanvullingen zijn die belangrijk zijn om mee te nemen in de rapportage.

De gemeente wil benadrukken dat met deze interviews niet zozeer de verschillende meningen worden gepolst. De interviews zijn bedoeld als check op de compleetheid van de nu benodigde informatie en afwegingsaspecten. Iedereen krijgt in januari de kans om inhoudelijk te reageren op de rapportage en de varianten.