Tijdelijk geluidsontheffing Provinciale Weg N277

Geplaatst op donderdag 6 augustus 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Landerd heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een ontheffing verleend voor het hebben van geluid:

Bezwaar

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Als u bezwaar maakt, kunt u ook om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, als een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en hoe u kunt betalen.

Uitgebreide informatie

Uitgebreide informatie over de verleende vergunningen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458111 of apv@landerd.nl.