Beleidsplan VTH 2020–2023

Geplaatst op woensdag 6 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Landerd hebben op 28 april 2020 het integraal beleidsplan voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) vastgesteld voor de gemeentelijke VTH-taken voor de fysieke leefomgeving. De gemeentelijke VTH-taken gaan over bouwen, milieu, brandveiligheid, evenementen en gebruik van de openbare ruimte.

Het VTH-beleidsplan beschrijft in hoofdlijnen de uitgangspunten, doelen en wijze van uitvoering van de gemeentelijke VTH-taken. Het plan beschrijft onder andere hoe en met welke middelen de gemeente optreedt wanneer bedrijven of burgers wetten en andere regels (verordeningen, bestemmingsplannen)  niet of niet goed naleven.

Prioriteiten

niet alle VTH-taken volledig uitgevoerd kunnen worden is in het beleidsplan aangegeven aan welke taken hoge, gemiddelde of lagere prioriteit wordt toegekend.

Enkele voorbeelden van taken/zaaktypen met een hoge prioriteit bij vergunningverlening zijn:

Enkele voorbeelden van taken met een hogere prioriteit bij toezicht en handhaving zijn:

Voor een volledig overzicht van de taken en hoe deze zijn geprioriteerd verwijzen wij u door naar het beleidsplan.

VTH-uitvoeringsprogramma

Het beleidsplan wordt jaarlijks nader uitgewerkt in een VTH-uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven hoe de bij de gemeente beschikbare capaciteit, met inachtneming van de prioriteiten, zo optimaal mogelijk kan worden ingezet.
In het uitvoeringsprogramma kunnen ook taken worden opgenomen waaraan gedurende een  jaar bijzondere aandacht zal worden geschonken (speerpunten/projecten).

Het ‘VTH-Beleidsplan 2020-2023’ kan worden ingezien bij de afdeling Ruime van het gemeentehuis.