Brief aan alle ondernemers in de gemeente Landerd

Geplaatst op woensdag 25 maart 2020

Onderstaande brief heeft burgemeester Marnix Bakermans deze week verstuurd naar alle ondernemers in de gemeente Landerd


Aan: alle ondernemers in de gemeente Landerd

Geachte ondernemer,

Het coronavirus heeft helaas grote gevolgen voor ondernemers. In deze mail willen we u informeren over de maatregelen die de gemeente Landerd heeft genomen. Ook geven wij u een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden en van instanties waar u terechtkunt voor informatie, advies, hulp en financiële steun.

Maatregelen gemeente Landerd

Landelijke maatregelen

Op 17 maart heeft het kabinet een pakket met uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Dit pakket wordt momenteel nog verder uitgewerkt.
Houdt hiervoor de websites van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van de gemeente Landerd in de gaten. Ook is het handig om de wegwijzer voor ondernemers van het Ondernemersplein regelmatig te checken.

Het gaat om de volgende (extra) maatregelen:

  1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
  2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
  3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
  5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
  6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
  7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
  8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Een aantal van deze maatregelen moeten door het kabinet nog worden uitgewerkt.

Hieronder vindt u meer informatie over wat u nu al kunt doen.

Tegemoetkoming loonkosten NOW
Vervanger huidige regeling werktijdverkorting (Ministerie van SZW)

Het coronavirus valt niet onder het normale ondernemersrisico. Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel, dan kunt u een beroep doen op de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Hoe en waar u een aanvraag op het Noodfonds kunt doen, wordt zo snel mogelijk bekend. Houdt hiervoor de websites van het Ministerie van SZW in de gaten. Ook kunt u terecht bij de wegwijzer van het Ondernemersplein.

Extra ondersteuning voor Zelfstandige ondernemers
(Ministerie van SZW en gemeenten)

Als zzp'er kunt u géén gebruikmaken van de werktijdverkorting. Mogelijk kunt u wel een beroep doen op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Er wordt momenteel gewerkt aan een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen dan voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandige ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Volg de websites van het ministerie van SZW en van de gemeente Landerd voor de meest recente ontwikkelingen.

Belasting (Belastingdienst)

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de Belastingdienst
extra maatregelen genomen:

Meer informatie en hoe u deze aanvragen kunt doen, kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Verruimde kredietregelingen (BMKB en GO)

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximumbedrag per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Op Ondernemersplein en bij RVO staat meer informatie over de BMKB.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de
maatregelen kunnen mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier, met name banken, niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Binnen de huidige regeling staat de overheid borg voor 50% van het geleende bedrag dat uw bank leent, maar dat percentage wordt naar 75% verhoogd. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld. Op Ondernemersplein en bij RVO staat meer informatie over de BMKB.

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de RVO doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van EZK. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Bekijk de lijst van financiers die gebruikmaken van de BMKB.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
(ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke
dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Uw bedrijf heeft financiële problemen als gevolg van het coronavirus

Hoe gaat u om met mogelijke gezondheidsrisico’s voor uw werknemers?

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Meer informatie, tips en adviezen kunt u vinden in de handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN.

Laat uw werknemers indien mogelijk thuiswerken. Alleen werknemers in zogenoemde cruciale beroepen of vitale processen, met werkzaamheden die niet thuis kunnen worden uitgevoerd, moeten komen werken. Voor de kinderen van deze beroepsgroepen is speciale school- en kinderopvangbegeleiding geregeld. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als u twijfelt over specifieke situaties.

Informatiepunten

Heeft u nog vragen?

Mocht u  vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Lars Hövels van de afdeling Ruimte op telefoonnummer (0486) 458 111. Ook kunt u een e-mail sturen naar lars.hovels@landerd.nl.

Horecaondernemers en ondernemers in de recreatieve en toeristische sector kunnen voor vragen contact opnemen met Ans Vaessen van de afdeling Ruimte op telefoonnummer (0486) 458 111. Ook kunt u een e-mail sturen naar ans.vaessen@landerd.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester van Landerd,

{{Signer1}}


M.C. Bakermans

Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij  gebruik van een digitale ondertekening. Daarom  bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.