Grondprijzennota 2020

Geplaatst op dinsdag 24 maart 2020

Het college van B&W heeft, in het kader van de herziening van het geldende grondprijsbeleid, een advies gevraagd over de te hanteren grondprijzen bij de uitgifte van gronden voor woningbouw en bedrijventerrein. Het gaat hier om de uitgifte voor projectmatige ontwikkeling en bij verkoop aan particulieren.

Het advies is uitgevoerd door een extern taxateur en heeft geleid tot de Grondprijzennota 2020.

Wethouder Vereijken: “In het coalitieakkoord is opgenomen dat het college een actief grondprijsbeleid gaat voeren waarvan in ieder geval grondprijsdifferentiatie per kern of kavel een onderdeel is. Daarnaast moeten er marktconforme grondprijzen vastgesteld worden”.

Advies door extern taxateur

De grondprijzen zijn door een externe taxateur getaxeerd en zijn marktconform. Verder zal de grondprijzennota (en dus de grondprijzen) jaarlijks worden geactualiseerd. Tenminste eens in de 5 jaar worden ze weer getaxeerd, tenzij er omstandigheden zijn die vragen om een eerdere taxatie.
Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen de grondprijzennota 2020 vast te stellen. De nota staat op de agenda van de raadsvergadering van 28 mei 2020.