Voorbereidingen voor mogelijk referendum in Landerd

Geplaatst op woensdag 22 januari 2020

De actiegroep ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’ is voornemens om de gemeenteraad van Landerd te vragen een raadgevend referendum te organiseren. Het referendum zou moeten gaan over het concept raadsbesluit ter vaststelling van het “Herindelingsadvies toekomstige gemeente Maashorst”, conform de Referendumverordening gemeente Landerd 2015. De actiegroep heeft de gemeente gevraagd om het ondertekenen van ondersteuningsverklaringen te faciliteren.

Formulieren ondersteuningsverklaring

Het college van B&W heeft vandaag het verzoek van de actiegroep behandeld en besloten dat de gemeente voor een periode van 4 weken, van 22 januari tot 19 februari 2020, standaardformulieren  voor de ondersteuningsverklaring ter beschikking stelt. Deze kunnen worden ondertekend aan de balie Burgerzaken in het gemeentehuis in Zeeland, tijdens openingstijden van Burgerzaken (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur). Inwoners die een verklaring willen ondertekenen moeten kiesgerechtigd zijn en zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Verder stellen we inwoners in de gelegenheid om ook op woensdag 12 februari van 14.00 tot 21.00 uur in het Raadhuis in Schaijk de ondersteuningsverklaring te ondertekenen.

Onafhankelijke referendumcommissie

Voor het beoordelen van het verzoek van de actiegroep is de onafhankelijke referendumcommissie om advies gevraagd of een toekomstig verzoek referendabel is. De commissie is van mening dat de gemeenteraad op basis van de referendumverordening kan besluiten dat het verzoek niet referendabel is. Dit heeft te maken met de grondslag van het eerder genomen besluit van de gemeenteraad om te gaan herindelen, naar aanleiding van het referendum in 2015.

Vervolg

De actiegroep kan tot uiterlijk 19 maart 2020 een aanvraag voor een raadgevend referendum indienen. De drempel voor de aanvraag voor een raadgevend referendum is de kiesdeler van de laatst gehouden verkiezingen voor de leden van de raad. In dit geval zijn dat 437 handtekeningen. De actiegroep besluit of ze een verzoek voor een raadgevend referendum aan de raad voorlegt.