Bekendmaking verwijderen voertuigen Schaijk

Geplaatst op woensdag 22 januari 2020

De burgemeester van Landerd maakt het volgende bekend:

Dit is in strijd met het bepaalde in hoofdstuk 5 afdeling 1 van de Algemene plaatselijke verordening.

Binnen twee weken verwijderen

De eigenaren van bovengenoemde auto’s kunnen niet worden achterhaald. Gelet op  bovengenoemd artikel roepen wij de eigenaar of houder van deze voertuigen op deze binnen twee weken na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen.
Indien het voertuig niet binnen de door onze gestelde termijn is verwijderd zullen wij op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel  5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht overgaan tot het toepassen van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente het voertuig zal verwijderen.

Betalen bestuursdwang of verkoop

Na verwijdering wordt het voertuig opgeslagen bij Autobedrijf Van Dongen B.V. aan de Langenboomseweg 97 in Zeeland, tel. (0486) 451 604 en pas aan een eventuele rechthebbende worden teruggegeven indien deze de kosten van bestuursdwang voldoet.
Op grond van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht kan het voertuig worden verkocht wanneer de rechthebbende zich niet meldt binnen een termijn van 13 weken na de opslag. De termijn van dertien weken geldt niet als er een duidelijke onevenredigheid bestaat tussen de geringe waarde van het voertuig en de kosten van bestuursdwang. Er kan dan eerder tot verkoop worden overgegaan. Mocht verkoop niet mogelijk blijken, dan kan het voertuig zo nodig worden vernietigd.

Zienswijze indienen

De belanghebbende die het met dit voornemen niet eens is, kan binnen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijzen bekend maken bij de gemeente Landerd, afdeling  Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het telefoonnummer (0486) 458 111. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar Gemeente Landerd, Postbus 35, 5410AA in Zeeland of info@landerd.nl.

De burgemeester van de gemeente Landerd