Nieuwjaarstoespraak Marnix Bakermans 2020

Geplaatst op woensdag 8 januari 2020

Maandag 6 januari 2020

Uit de Toekomstvisie gemeente Maashorst:
“Samen met inwoners uit alle kernen maken we onze gemeente zoals we graag willen dat deze is. We praten met elkaar, luisteren naar elkaars ideeën en wensen, en bedenken samen oplossingen. Iedereen mag meedenken en meedoen. Het samenspel tussen inwoners, organisaties en gemeente blijft in beweging. We zijn blij met de betrokkenheid, kennis en inzet van initiatiefgroepen, coöperaties, gebiedsplatforms en andere vertegenwoordigers uit de dorpen.”

Het is een deel van het antwoord dat afgelopen jaar gegeven werd op de vraag: “Wat vindt u nou belangrijk voor uw nieuwe gemeente?”

Ik acht de kans groot dat velen van u hier onder ons, mee antwoord gegeven hebben op deze vraag.

Beste mensen, 

Namens de gemeenteraad en het college heet ik u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Landerd. Welkom ook aan onze collega-bestuurders uit Uden. Fijn dat u er allemaal bent.

Zo meteen meer over de gemeente Maashorst. Maar eerst dit.

Afgelopen jaar bestond de gemeente Landerd 25 jaar. Op een mooie manier hebben we daarbij stil gestaan. In de geest en traditie van Landerd. Door aan te sluiten bij de kracht van de gemeenschap. Soms is dat de straat, soms de buurt, wijk en vaak een kern.

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van perspectief, uitwerken van ideeën en invulling geven aan wensen.

Hierbij gaat het  om mensen die klaar staan voor elkaar, samen zaken organiseren en dingen ondernemen.

Hierbij gaat het om de vele vrijwilligers die onder andere zorgen voor een bruisend verenigingsleven.

En hierbij gaat het om een sterk bedrijfsleven dat zorgt voor banen, werkplezier en beleg op het brood.

Beste mensen, afgelopen jaar stonden we stil bij 25 jaar Landerd. We hebben vooral de enorme kracht van onze gemeenschap gevierd. 

Zo hebben we in Schaijk onder de noemer 'Beleef Schaijk' een geweldige opening van het nieuwe centrum gevierd. Want buiten het vergroten van de commerciële aantrekkingskracht van Schaijk,  een groot aantal extra woningen en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte, is het vooral een geweldige ontmoetingsplek geworden. Beleef Schaijk gaf daar een mooie invulling aan.

In Reek is bij ons 25-jarig bestaan stilgestaan, tijdens de  alweer elfde editie van het StReekfeest. Naast een bijzondere bijeenkomst voor ondernemers, was er voor het hele dorp de mogelijkheid om aan te sluiten bij een Brabantse lunch. Jong en oud heeft zich gemeld en ervan genoten.

En ook in het mooi opgeknapte Zeeland is stilgestaan bij het jubileum. Krachtige vrijwilligers hebben hun schouders eronder gezet. Naast een vooral voor de jeugd georganiseerde feestavond, was er een uitgebreide wandeltocht of fietsroute met daarbij een fantastische lunch in de buitenlucht.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft geholpen om van deze mijlpaal een feest te maken!

25 jaar Landerd. Er was genoeg te vieren, want er is in die tijd veel bereikt. Nieuwe basisscholen, de  ontwikkeling van de zorgcoöperaties, het volledig nieuw ontwikkelde centrum van Schaijk, natuurlijk de vele initiatieven op en rond natuurgebied de Maashorst en de uitbreiding van industrieterreinen. Het prachtige complex van DAW, gras verdween, kunstgras kwam. Daarnaast groeide de bevolking van Landerd als gevolg van de toegenomen woningbouw met een kleine 1.500 mensen.

Ik ben blijvend enthousiast over het presteren van de gemeente Landerd en de bijdrage die inwoners en organisaties daaraan leveren.

Juichende woorden waarbij je in eerste instantie niet zou denken aan het opheffen van je gemeente. Er is dan ook een keerzijde.

Het takenpakket van  gemeenten is de afgelopen jaren flink uitgebreid en complexer geworden. Zoals de taken die betrekking hebben op de participatiewet en de wet op de jeugdzorg. Daarnaast komen er met de invoering van de omgevingswet meer verantwoordelijkheden op het bordje van de gemeente. Maar andere  vragen moeten we ook kunnen beantwoorden.

Wat betekent de ontwikkeling rond de PFAS voor onze bedrijven? Hoe gaat de gemeente om met de aanpak van stikstof (PAS), in relatie tot herstel van natuur en ontwikkeling van woningbouw en agrarische bedrijven? Wat is ons bod bij de Regionale Energie Strategie? 

Onze inwoners willen en verdienen een veilig en prettig leefklimaat,  en verwachten van hun overheid, en dus gemeente, daar de randvoorwaarden voor te bieden. Door enerzijds het scheppen van ruimte, maar ook daar waar het nodig is te handhaven.

Dat vraagt een gemeentebestuur en een gemeentelijke organisatie die krachtig kunnen optreden. In Landerd hebben we geconstateerd dat ons dat in de nabije toekomst niet meer lukt.

Stap voor stap hebben we samen met vele partijen gezocht naar een perspectiefrijke richting voor de inwoners van Landerd. Het proces van discussie over zelfstandigheid, splitsen en andere varianten, ligt alweer enige tijd achter ons. We hebben dat sámen doorleefd, afgewogen en in verkiezingen bekrachtigd.

En nee, Sámen betekent niet altijd, samen ééns zijn.

Mensen met ideeën. Mensen met zorgen. Mensen die mee richting willen geven en mensen die boos zijn. Allemaal hebben ze een overeenkomst: ze zijn betrokken en ze mogen er allemaal zijn.

Maar laat ik het nog maar eens helder zeggen. Ik ben er trots op dat de gemeenteraad van Landerd richting heeft durven geven.

Want na een proces met uitdagingen, interviews, het Maashorstfestival, het opstellen van de visie en een consultatieronde, heeft afgelopen 24 oktober de gemeenteraad van Landerd met grote meerderheid het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Maashorst vastgesteld.

U heeft ons daarin een blik op uw toekomst gegeven. Een toekomst waarin wordt meegedacht door vele mensen, organisaties, bedrijven en verenigingen. Een toekomst die vooral gemaakt wordt door u. Samen met u. Inwoner van Reek, Schaijk of Zeeland. Daar verandert niets aan.  Want in de nabije toekomst, woont u nog steeds in Zeeland, Schaijk of Reek. Met één verschil. Deze mooie dorpen maken samen met Odiliapeel, Volkel en Uden deel uit van een groter geheel… De gemeente Maashorst. Een gemeente met potentie, een gemeente die veel te bieden heeft. Een gemeente, waar we straks met z’n allen, trots op kunnen zijn.

We verwerken nu alle ingediende zienswijzen en op 26 maart nemen de gemeenteraden van Uden en Landerd een besluit over het herindelingsadvies.

Intussen gaan de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente door. Met de thema’s burgerparticipatie, economie, zorg,  wonen en buitengebied gaan we dit jaar aan de slag, om samen met u en de Udense inwoners vervolgstappen te zetten.

Minstens zo belangrijk is het om de komende twee jaar de bestaande ambities in te vullen. Met andere woorden: de winkel moet open blijven tijdens de verbouwing, en de (nieuwe) collecties moeten worden verkocht.

Zo wordt Zeeland de komende jaren verrijkt met een nieuw dorpshuis en sporthal. Gaan we in Reek aan de slag met een nieuwe accommodatie voor sport en spel, wordt woningbouw op Akkerwinde 3 ter hand genomen en wordt de opgave van de Eeght verder uitgewerkt. Er zullen keuzes gemaakt worden in het licht van de Regionale Energie Strategie, de veiligheidsregio heeft grond aangekocht om de regionale brandweer in Zeeland een plek te geven. De bedrijfsverplaatsing van Jonkergouw geeft ruimte voor woningbouw en verbetert de leefomgeving.
We merken dat de economie aantrekt. De vraag naar industriegrond groeit en er komen antwoorden op het vraagstuk van arbeidsmigranten. Daarnaast blijven we investeren in het natuurgebied de Maashorst. We zien dat de toenemende toeristische kracht van dit gebied de kernen versterkt.

Ook blijven we oog houden voor de mensen die wat minder makkelijk mee kunnen in onze maatschappij. Niet in staat zijn mee te doen in het arbeidsproces of op andere manieren ondersteuning nodig hebben. Veel hulp zit bij mensen zelf. Denk aan de zorgcoöperaties, en mooie initiatieven als de boodschappendienst en de buurtbus. Jeugdpreventiemedewerkers die oog hebben voor de opgroeiende jeugd in Landerd. Mensen die het Nederlanderschap verkrijgen en op weg geholpen worden door vrijwillige taalcoaches.

Elkaar vooruit helpen en voor elkaar zorgen is steeds belangrijker en een groot goed.

En dat brengt me terug waar ik begonnen ben.
“Samen met inwoners uit alle kernen maken we onze gemeente zoals we graag willen dat deze is”.

Voorbeelden van hoe we het vooral NIET willen met elkaar, zijn er helaas ook. Dat vind ik zorgelijk. Drugspanden sluiten. Zinloos geweld. Dat wil je niet. Dat wil niemand. Waar het om gaat is dat we als maatschappij alert blijven, onze normen en waarden blijven koesteren, en respect houden voor elkaar. Laten we oppassen met de normalisering van alcohol- en drugsgebruik en actie ondernemen bij het zien en vermoeden van zaken die niet kloppen.
Ondermijning en macht van criminelen ligt op de loer. Dat wilt u niet in uw gemeente, dorp, wijk of straat. Het tast de leefbaarheid en ons gevoel van veiligheid aan.
Dat vraag uiteraard om inzet van politie, justitie, belastingdienst en gemeente.
Maar het vraagt ook om de ogen en oren van onze samenleving.
Om uw waarneming, om de oplettendheid van ons allemaal.
Dat, tot slot, vraag ik u. Meld het alstublieft.

Want sámen, maken we onze gemeente, zoals we graag willen dat deze is.

Beste mensen,

Ben trots op 25 jaar Landerd en ga met vertrouwen en in verbondenheid, samen met ons mee op weg naar gemeente Maashorst.

Ik wens u en uw dierbaren een prachtig 2020 toe!
Een toost op het nieuwe jaar!