Een aantrekkelijker en gezonder bos via de bodem

Geplaatst op donderdag 14 november 2019

Komende winter vinden er werkzaamheden plaats in De Maashorst, met als doel de natuur (nog) robuuster te maken. De activiteiten zorgen op den duur voor herstel van het natuurlijke watersysteem, een aaneengesloten natuurlijk gebied en bodemherstel om effecten van verzuring te verminderen.

Naast aanplanten van nieuwe bomen en struiken, is een opvallende maatregel het verspreiden van mineraalrijk gemalen gesteente. Dit gebeurt eind november met een helikopter. Het gebied zal op bepaalde plekken voor een dag voor het publiek afgesloten zijn. Bij spottersplekken is het werk van de helikopter te volgen. De opdrachtgevers voor de verschillende maatregelen zijn de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Bosgroep Zuid Nederland organiseert en begeleidt de maatregelen.

Robuuste natuur met biodiversiteit kan ontstaan als de natuurlijke systemen en processen op orde zijn en goed functioneren. In de Maashorst is het nog niet zover. Naast verdroging hebben de bossen en heide te kampen met een overschot aan neerdalend stikstof. Daardoor verzuurt de bodem, spoelen mineralen uit en komen heide en andere bloemrijke planten steeds meer in het gedrang door algemenere grassoorten. Als we niets doen, neemt de variatie van planten, struiken, kruiden, heide en boomsoorten sterk af. Dat is niet goed voor mens en dier. De uitgespoelde mineralen moeten gecompenseerd worden om de effecten van verzuring tegen te gaan. De meest duurzame oplossing is vanzelfsprekend het beperken van de stikstofdepositie.

Gevarieerder bos met beplanting die hier thuishoort

De komende winter vinden verschillende maatregelen plaats om de onbalans in de bodem op te heffen. Het aanplanten van boom- en struiksoorten met een goed verteerbaar strooisel is een voorbeeld hiervan. Door een menging van de juiste soorten kan de bodem verbeteren en ontstaat uiteindelijk een natuurlijk gevarieerder bos. Het bodemleven bloeit op waar ook de dieren baat bij hebben. De bossen bestaan nu nog vooral uit dennen en eiken. Om de gewenste variatie te krijgen gaan op bepaalde plekken bomen weg of worden ze omgeduwd, zodat ruimte ontstaat voor de groei van loofbomen en struiken die van oudsher hier voorkwamen. Daarbij blijft een netwerk van oude bomen behouden.

Helikopter verspreidt steenmeel

Naast het aanplanten, wordt steenmeel uitgestrooid om disbalans in de bodem te herstellen. Steenmeel bestaat uit fijngemalen steen, met mineralen en voedingstoffen die door de verzuring zijn verdwenen. Dankzij het steenmeel komen deze stoffen geleidelijk vrij waar de bodem, het bodemleven en de planten optimaal van profiteren. Op een windstille en droge dag, gaat een helikopter het steenmeel over bepaalde gebieden verspreiden. Tijdens de werkzaamheden, is het gebied maximaal voor één dag op deze plekken afgesloten voor bezoekers. Hierna is het gebied weer toegankelijk.

Meer informatie over de werkzaamheden

Informatie over de locaties en de exacte dagen van het verspreiden van het steenmeel zijn binnenkort bekend. In het gebied hangen op de dag zelf informatieborden. Daarnaast informeren verkeersregelaars bezoekers, op de dag de helikopter steenmeel gaat verspreiden. Uitgebreidere informatie en het laatste nieuws over de maatregelen is te volgen via www.allemaalmaashorst.nl.